SZJ: Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja “Kaj si mladi želijo, da bi odrasli vedeli o njih”

Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja bomo danes ob 18.00 s posebnim Facebook Live dogodkom z naslovom “Kaj si mladi želijo, da bi odrasli vedeli o njih” in predstavitvijo istoimenske publikacije izpostavili skrb za duševno zdravje ter našo skupno odgovornost za spodbujanje zavedanja in razumevanja tega pomembnega področja zdravja. 

Publikacija je nastala v okviru vseslovenske akcije “TOM potuje, otroke obiskuje” v izvedbi programa TOM telefon(r), ki deluje pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

Zakaj akcija: povečanje duševnih stisk otrok in mladostnikov v času epidemije

Pomembna značilnost TOM telefona je spremljanje statistike in trendov med prejetimi kontakti. Spremembe hitro zaznamo. Na primer: pri vzpostavitvi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa ob epidemiji Covid-19 smo takoj prvi teden zaznali močan vpliv na otroke in mladostnike. Običajne tematike, kot so vrstniki, ljubezen, spolnost, šola, so stopile v ozadje, v ospredje pa so prišle težje teme, kot so duševne stiske, samomorilnost, samopoškodovanje, anksioznost in odnosi v družini. Upadlo je število klicev, predvsem zafrkantskih, podaljšali pa so se svetovalni klici. Občutno se je povečalo število klepetov v spletni klepetalnici. Opazili smo, da se mladi zapirajo vase in s svojimi stiskami ostajajo sami. Želeli smo jim priti nasproti, jim sporočiti, da niso sami ter jih spomniti na pomen pogovora.

Na TOM telefonu smo zato sestavili šolsko uro v obliki delavnice in povabili osnovne šole, da se priključijo akciji, ki smo jo poimenovali »TOM potuje, otroke obiskuje«. Nahrbtnik TOM telefona je potoval po 12-tih slovenskih regijah in obiskal kar 193 osnovnih šol. Vsaka šola, ki se je vključila, je gostila nahrbtnik 7 dni in v razredih od 4. do 9. razreda izvedla delavnico o TOM telefonu in pomenu pogovora. Razredniki so na delavnici otroke povprašali tudi, o katerih vprašanjih ali temah se ne morejo ali ne upajo pogovoriti s starši ali drugimi odraslimi. Svoja vprašanja, strahove, težave so zapisali na listek ter ga anonimno oddali v škatlico. Vse anonimno podane zapise otrok smo zbrali, pregledali in analizirali na TOM telefonu. Na koncu delavnice je vsak razred v ‘spominsko knjigo’ tudi narisal ali zapisal razlago slogana TOM telefona “Odgovor je pogovor”. V sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije smo en razred v vsaki od 12 regij nagradili za najbolj izvirno razlago slogana. 

Akcija ima štiri pomembne komponente:

 • približati pomen pogovora učencem, učiteljem in staršem;
 • približati TOM kot možen vir pomoči, kadar se mladi znajdejo v stiski, imajo vprašanje ali potrebujejo pogovor;
 • spodbuditi učence, da vsak v sebi ozavesti teme, o katerih si ne upa spregovoriti ali se pogovoriti s starši ali s kom odraslim;
 • povezovanje osnovnih šol med seboj preko potujočega TOM nahrbtnika.


Zakaj publikacija: 10.693 anonimnih zapisov – dragocen vpogled v svet otrok

Celotna akcija, še posebej pa delavnica, je bila zastavljena na interaktiven način.  Pomembno se nam je zdelo, da šole prosimo, da otrokom omogočijo in zagotovijo, da svoja vprašanja zapišejo in oddajo popolnoma anonimno. Z zagotovitvijo anonimnosti smo želel zaobiti tisto, kar nas ponavadi najbolj ovira, da bi spregovorili. Čutimo lahko strah, da bomo zavrnjeni ali morda sram, da se nam to sploh dogaja. Torej, učenci so teme, o katerih si ne upajo spregovoriti ali se pogovori s starši ali s kom odraslim, zapisali na listek, ga prepognili in oddali v škatlico. Vse zabrane listke je šola poslala na TOM telefon. Ko smo začeli z zbiranje in prebiranjem teh zapisov, smo bili enostavno ganjeni. Zavedali smo se, da je pred nami zelo dragocen vpogled v svet otrok.


Vsebinska razdelitev zapisov na kategorije: vrstniki, družina, šola, psihične težave in drugo

V publikaciji predstavljamo rezultate analize prejetih zapisov učencev iz akcije TOM potuje. Prejeli smo 10.693 anonimnih zapisov. Vsak zapis smo razvrstili po kategorijah, glede na vsebino: vrstniki, družina, šola, ljubezen, telesni razvoj in spolnost, telesne težave, internet, psihične težave, nasilje, zasvojenost, zloraba, samomor, socialno-ekonomska stiska, ostalo. Dobljene zapise smo primerjali tudi z rezultati letne analize kontaktov TOM telefona. Primerjava pojavljanja vsebin TOM POTUJE in TOM TELEFONA je pokazala, da so si rezultati precej podobni.

Kategorije smo še dodatno razdelili v teme – na primer: kategorija Družina je razdeljena na teme: odnosi s starši, odnosi s sorojenci, odnosi med staršema, ločitev, nasilje v družini, odnosi v širši družini, smrt-bolezen v družini, alkoholizem v družini, druge zasvojenosti v družini, psihične težave staršev, beg od doma. 


Bistvo publikacije so statistični podatki in zapisi učencev

Zavedati se moramo, da so bistvo te publikacije statistični podatki, saj je vzorec več kot 10.000 precej velik, zato lahko trdimo, da so rezultati relevantni. Poleg statističnih podatkov pa so bistvo te publikacije tudi primeri učencev – zapisi so takšni, kot smo jih prejeli od učencev, in nam omogočajo izjemen vpogled v svet otrok.

Izsledki analize podatkov

 • Izstopa ugotovitev, da je med vsemi prejetimi zapisi zgolj 5 % učencev zapisalo, da nimajo težav oziroma lahko svoje težave delijo in rešujejo s starši. Iz preostalih 95 % zapisov učencev pa je mogoče razbrati, da svojih težav ne morejo zaupati staršem oziroma si ne upajo z njimi pogovoriti o tem, kar jih teži.
 • Najbolj zastopane kategorije so: vrstniki, družina, šola, psihične težave, ljubezen, nasilje, spolnost.  Vsak peti učenec je pisal o težavah z vrstniki, vsak peti o težavah v družini in vsak osmi o psihičnih težavah.
 • Med vsemi temi kategorijami je bilo zaznati očitno prevlado tem, povezanih z medsebojnimi odnosi. V zapisih so nam učenci pokazali, kako pomembni so za njih odnosi, tako s starši kot prijatelji in vrstniki.

VRSTNIKI – 21 %

Otroci in mladostniki se na TOM telefon največkrat obrnejo zaradi tem, povezanih z vrstniki. Da jim ravno odnosi z vrstniki povzročajo največ izzivov in skrbi, pa se je izkazalo tudi v akciji TOM potuje.

TOM POTUJE: Kar 83 % učencev je v kategoriji Vrstniki navajalo težave v odnosih. Pri fantih je prisotnega več nasilja, med dekleti pa je več obrekovanja. Pri obeh spolih je prisotnega veliko zafrkavanja, predvsem vezanega na telesni izgled. Pomembna jim je pripadnost in sprejemanje s strani svojih vrstnikov. Mnogi so za to prikrajšanji, kar močno vpliva na njihovo počutje in lastno vrednost. Odnose med prijatelji in sošolci pogosto zapletejo tudi ljubezenske težave.

DRUŽINA – 20 %

Teme, vezane na družino, so druge najpogostejše težave, zaradi katerih se otroci in mladostniki obračajo na TOM telefon, kot tudi težave, o katerih so pisali učenci v akciji TOM potuje.

TOM POTUJE: Več kot polovica zapisov v kategoriji Družina je bila vezana na težave v odnosu s starši. Otrokom je pomembno, da se doma čutijo sprejete, vredne in da imajo dober odnos s starši. Zanima jih, kako vzpostaviti boljši odnos s starši in kako se pogovarjati z njimi, saj kljub želji po pogovoru s starši večkrat ne najdejo besed oz. se bojijo z njimi spregovoriti o določenih temah. Učenci so pisali tudi o težavah, ki jih prinašajo neurejeni odnosi med staršema. Ni pa bilo zaznati toliko zapisov glede nasilja v družini, kot se s to problematiko obračajo na TOM telefon.

ŠOLA – 18 %

Vsebina, vezana na šolo, se tako pri otrocih in mladostnikih v akciji TOM potuje kot pri svetovanju na TOM telefonu največkrat navezuje na šolske ocene in učenje.

TOM POTUJE: Veliko učencev navaja, da se bojijo slabih ocen zaradi pričakovanj staršev. Strah jih je padca učnega uspeha in posledično nezmožnosti vpisa na želeno srednjo šolo. Nekaterim težave povzroča učenje, primanjkuje jim motivacije in volje. Drugi se soočajo s hudo tremo in strahom pred preizkusi znanja.

PSIHIČNE TEŽAVE – 13 %

Med epidemijo Covid-19 (v letih 2020 in 2021) so na TOM telefonu pri otrocih in mladostnikih v ospredje močno stopile stiske, povezane s težavami v duševnem zdravju (samopoškodovanje, samomorilne misli, depresija, anksioznost). Žal smo tudi v akciji TOM potuje prejeli veliko število zapisov učencev, v katerih izražajo globoko stisko zaradi psihičnih težav.

TOM POTUJE: V zapisih učenci navajajo osamljenost, obup, občutek nevidnosti. Hrepenijo po tem, da bi jim nekdo namenil pozornost, prisluhnil njihovim bolečinam in jih sprejel takšne kot so. Učenci so zelo velikokrat izpostavljali anksioznost in strah, vezan na različna področja. Beseda strah se je pojavila pri vsakem 16. zapisu učencev. Prav tako veliko učencev ve za stiske svojih prijateljev, a ne vedo, kako jim pomagati, to pa jih bremeni.


LJUBEZEN – 10 %

Najpogostejši tematiki znotraj kategorije ljubezen, zaradi katerih mladi poiščejo pomoč, sta po podatkih TOM telefona zaljubljenost in težave v ljubezenskem odnosu. Enako se je izkazalo tudi v akciji TOM potuje, pri čemer tu močno prevladovala tematika zaljubljenost.

TOM POTUJE: Učenci se srečujejo z dilemami, kako ravnati s privlačnostjo, ki jo čutijo. V intimne odnose vlagajo veliko časa in psihične energije. Soočajo se z vrsto težav v ljubezenskih odnosih. Zaljubljenost pa jim prinaša težave tudi v odnosu s prijatelji.


NASILJE – 6 %

Nasilje je na TOM telefonu ena od mnogih vsebin, ki jo pri stikih z otroki in mladostniki zaznajo svetovalci. Iz podatkov, dobljenih v akciji TOM potuje, izhaja, da so 4 % učencev že bili žrtev nasilja. Najpogosteje gre za nasilje v družini in medvrstniško nasilje.

TOM POTUJE: Med učenci prevladuje predvsem psihično nasilje, temu sledi fizično. Zaznati je bilo tudi prisotnost spolnega nasilja. Najpogosteje prisoten občutek, ki ga opisujejo ob tem, je občutek nemoči. Prav tako so učenci izražali stisko v primerih, ko so priča nasilju in ne vedo, kako reagirati in pomagati drugemu. Še posebej ranljivi so tisti otroci, ki so izpostavljeni nasilju v domačem okolju, ne glede na to, ali so sami žrtve ali priče nasilju. Nekateri učenci pa so pisali o tem, da ne vedo, kako pomagati sebi, da ne bi bili nasilni.

TELESNI RAZVOJ IN SPOLNOST – 4 %

»Želim več pogovora o ljubezni in odnosih, o simpatijah, o spolnosti, spolnih odnosih in spolnih udih,« je zapis enega od učencev v akciji TOM potuje. S podobnimi vprašanji se srečujemo tudi na TOM telefonu.

TOM POTUJE: Učenci se sprašujejo, ali se telesne spremembe dogajajo le njim, ali je to normalno, ob tem jim je neprijetno, so negotovi in zaskrbljeni. Doživljajo lahko tudi odpor do lastnega telesa. Večkrat se sprašujejo kdo so, kaj jim je všeč in kdo jim je všeč. Strah pred negativnimi odzivi in ne sprejemanjem s strani bližnjih in okolice pa je glavni razlog, da o tem ne govorijo in potlačijo ali skrivajo svoja čustva. Prav tako zapisi kažejo, da učence glede spolnosti zanimajo zelo praktične stvari. Dekleta pa so zaskrbljena predvsem zaradi menstruacije in ob tem še vedno čutijo sram in strah.

RAZLIČNI ZAPISI

Velikokrat težave otrok in mladostnikov, ki poiščejo pomoč na TOM telefonu, vključujejo več različnih vsebin in tematik. Kompleksnost stisk kažejo tudi zapisi učencev v akciji TOM potuje. Nekateri zapisi učencev so pokazali tudi, kako raznoliko otroci razmišljajo, dojemajo in čutijo sebe ter svet okoli sebe.


Glavno sporočilo otrok: Potrebujemo vas, ne puščajte nas samih s temami, ki so za nas pomembne.

In kaj si želijo otroci in mladostniki, da bi odrasli o njih vedeli? Kot kažejo zapisi, veliko otrok s svojo stisko še vedno ostaja samih. Želijo si, da bi se lahko s starši pogovarjali o vseh izzivih, s katerimi se srečujejo tekom odraščanja. Zavedati se moramo, da je v njihovem svetu to, s čimer se soočajo, glavni problem, zaradi katerega se lahko zelo obremenjujejo. Morda se nam odraslim včasih zdijo te skrbi majhne in nepomembne, vendar otrokom niso. Tisto, kar je otrokom v pomoč, je naš čas in naše zanimanje za njihovo doživljanje. Naše besede, da jih slišimo, vidimo, razumemo in da so takšni, kot so, povsem v redu. V veliko pomoč jim je izkušnja, da so občutki v njih obvladljivi, težave pa rešljive. Od nas je odvisno, ali bomo takšni odrasli, na katere se bo otrok obrnil ali ne. Naša odgovornost je, da jih podpremo in ustvarimo okolje, v katerem se bodo lahko izrazili in razvijali v samozavestne, empatične in odgovorne posameznike.

Celotno publikacijo najdete tukaj:

Več

Publikacija »Kaj si mladi želijo, da bi odrasli vedeli o njih?«

Lansko leto smo kot odziv na posledice epidemije in poslabšanja duševnega zdravja otrok in mladostnikov organizirali vseslovensko akcijo »TOM potuje, otroke obiskuje«. Nahrbtnik TOM telefona je potoval po 12-tih slovenskih regijah in obiskal kar 193 osnovnih šol. Vsaka šola, ki se je vključila, je gostovala nahrbtnik 7 dni in v razredih od 4. do 9. razreda izvedla delavnico o TOM telefonu in pomenu pogovora. Razredniki so na delavnici otroke povprašali tudi o katerih vprašanjih ali temah se ne morejo ali ne upajo pogovoriti s starši ali drugimi odraslimi.

Prejeli smo več kot 10.000 anonimnih zapisov otrok in mladostnikov, ki smo jih analizirali in vam danes z veseljem sporočamo, da smo izdali publikacijo, kjer so predstavljeni rezultati analize. Z analizo smo dobili dragocen vpogled v najpogostejše stiske učencev, ki so sodelovali v akciji, zapisanih je tudi veliko primerov. Zato vas vabimo, da si preberete, kaj nam otroci želijo sporočiti in katere so tiste teme s katerimi še vedno ostajajo sami.

Akcijo smo letos 17. maja ponovili in imamo trenutno prijavljenih 146 šol. Vse zainteresirane šole, ki bi se še vedno rade priključile na letošnje potovanje nahrbtnika, lahko pošljete prijavo na mail:  tomtelefon@zpms.si. Napišete katera šola ste in da bi želeli sodelovati v akciji. Koordinator akcije vas bo nato seznanil z vsemi potrebnimi navodili.

Akcija poteka do 17. maja 2024.

Publikacijo lahko preberete TUKAJ.

Več

RAZISKOVALNA TEMA V ŠOLSKEM LETU 2023/24

»KULTURA JE IZRAZ NAJBOLJŠEGA V DRUŽBI« Kulturna ustvarjalnost v mojem kraju

Veseli smo, da vam lahko sporočimo, da se približuje dogodek, ki ga zagotovo ne želite zamuditi – seminar za mentorje zgodovinskih krožkov v šolskem letu 2023/24. Letos se bomo zbrali v čudovitem okolju Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije v sredo, 25. oktobra 2023.

Tema letošnjega seminarja je “KULTURA JE IZRAZ NAJBOLJŠEGA V DRUŽBI”Kulturna ustvarjalnost v mojem kraju. Prepričani smo, da je kulturna dediščina ključna sestavina vsake družbe, saj izraža njeno najboljše in ji daje poseben pečat. Na seminarju bodo svoje znanje in izkušnje delili izjemni predavatelji: mag. Marjetka Balkovec Debevec, dr. Aleš Gabrič, dr. Tomaž Simetinger, dr. Branko Šuštar, mag. Silva Karim, Nataša Kokošinek, Slavko Pregl in Jože Prah. Poleg tega bomo izdali tudi zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki ga boste prejeli na samem seminarju.

Da bi se lahko pridružili temu navdihujočemu dogodku, vas prosimo, da prijavnico za sodelovanje v programu Mladi raziskovalci zgodovine pošljete najkasneje do 13. 10. 2023 na naslov ZPMS, Dimičeva 9, Ljubljana, ali pa jo pošljete na e-pošto iris.furlan@zpms.si. Po prejemu prijave boste prejeli uradno vabilo s podrobnim programom predavanj in ostalimi informacijami, ki se nanašajo na izvedbo seminarja.

Veselimo se vaše udeležbe, saj bomo skupaj raziskovali in odkrivali bogato kulturno dediščino našega kraja. Priložnost, da se poglobite v to izjemno temo in delite svoje strasti z drugimi mentorji, je neprecenljiva.

Pridružite se nam in skupaj soustvarjajmo kulturno bogastvo naše družbe!

Se vidimo 25. oktobra 2023!

Lep pozdrav, Iris Furlan

Več

SZJ: “Otroci lahko razumejo vse, samo po resnici jim je potrebno povedati” dr. Miha Kos ob Tednu otroka® 2023

V letošnjem, 69. Tednu otroka, se bomo posvetili radovednosti. Radovednost zajema mnogo več kot tisto, kar se moramo naučiti. Radovednost nas vodi h globljemu odkrivanju sveta okoli nas, novemu znanju, izkušnjam in spoznanjem. Malčki in mlajši otroci je imajo na pretek; a že vstopom v najstniška leta začne upadati in tako z leti postajajo mladi vse manj radovedni, vse manj stvari pritegne njihovo pozornost in vzbudi zanimanje. Dandanes že otroci tožijo, da jim je dolgčas, iz dolgčasa pa se lahko razvije apatija. Zato moramo radovednost skrbno negovati in jo ohranjati skozi vsa življenjska obdobja. Tudi zato, da smo odrasli vzor našim otrokom.

V letošnji poslanici dr. Miha Kos, ambasador Tedna otroka 2023, o radovednosti pravi takole: “Brez radovednosti človeštvo ne bi preživelo. Radovednost rodi ustvarjalnost, ta pa naprej inovativnost in podjetništvo. Vendar to ne gre čisto samo od sebe. Potrebno je vlagati energijo, ki se ji reče: “USTVARJANJE VARNEGA OKOLJA ZA DELANJE NAPAK”! Lastne napake so najboljša šola. Na lastnih napakah se učimo. Na lastnih – ne na tujih. Zato je tako pomembno, da napake dopuščamo, jih nagrajujemo in nikakor ne kaznujemo. Dopuščanje napak pomeni spodbujanje radovednosti, ustvarjalnosti in učenja. Kaznovanje napak pomeni ubijanje radovednosti. Einstein je dejal: “Kdor še nikoli ni naredil napake, še nikoli ni ustvaril ničesar novega.”

O pomenu radovednosti so na današnjem posvetu, ki je potekal v Triglav Lab-u v Ljubljani, spregovorili dr. Miha Kos, Hiša eksperimentov, Renata Dacinger, ustvarjalka oddaje Ugriznimo znanost, Maksimilijan Ostrc, predstavnik otrok, aktiven v programu Otroški parlamenti, Tina Košir, radovednica, nekdanja voditeljica TV oddaje Knjiga mene briga, in Gregor Makuc, direktor Korporativnih zadev in član uprave Leka. Dogodek je povezovala predsednica ZPMS Darja Groznik, ki je ob tej priložnosti povedala: “Obdobje v otrokovem razvoju, ko otrok bombardira starše, vzgojitelje, učitelje, stare starše in druge s tisoč vprašanji zakaj to in ono, je lahko kdaj  za odrasle tudi naporno, a hkrati čudovito. Otrok spoznava svet, se uči, je ustvarjalen in aktiven. Radovednost kot gonilo napredka in razvoja mora biti prisotno v vsakem obdobju življenja, še posebej pa v času odraščanja, ko si otrok šele utira pot v življenje in šele pridobiva dragocene izkušnje. Brez radovednosti v otroštvu je svet pust in dolgočasen, zato spodbujajmo in ohranjajmo radovednost. Naj vsak odgovor sproža pri otroku novo vprašanje. ”   

Dr. Miha Kos je poudaril: »Če hočemo ohraniti radovednost, moramo ukiniti negativno konotacijo besede napaka. Pregovor pravi: “Na napakah se učimo.” Potem pa učenec naredi napako in je kaznovan. Napake je treba nagrajevati, saj so temelj za ohranjanje radovednosti. Šola in dom bi morala biti varno okolje za delanje napak!«

Renata Dacinger je dejala, da je »radovednost ena izmed najlepših lastnost otrok in odraslih. To je želja, da najdeš odgovore na vprašanja, kako deluje, zakaj je temu tako, tudi kako si. Da jo potešiš, se včasih zgodi kakšen padec, zlomljena roka, pokvarjena naprava… Ko pa najdeš odgovor, sledi velik nasmešek in čudovit občutek. Radovednost je gonilo napredka. Radovednost je tista, zaradi katere z veseljem opravljam svoje delo.«

Tudi Maksimilijan Ostrc vidi radovednost kot nekaj dobrega, »saj če si radoveden veliko izveš. Radoveden si če te veliko stvari zanima, kot na primer vesolje in kako so živeli ljudje v preteklosti. Radovednega me delajo zanimive stvari, o katerih si želim izvedeti več.«

Kot pravi Tina Košir, »radovednost v človeku prebuja marsikaj: zanimivi ljudje, njihovi pogledi in izkušnje; nenavadne pa tudi na videz povsem navadne reči, ki, če jih čuječe opazuješ, niso več tako navadne, kot se zdi; pa tudi notranja doživetja, brbotanje občutkov in misli. Ni naključje, da beseda “radovednost” vsebuje “vedno radost”: ko pogledamo svet z radovednimi očmi, se v nas radost prebudi«

Gregor Makuc je izpostavil, da je radovednost predpogoj inovativnosti in ključno gonilo intelektualne rasti in razvoja. »Radovednost nas spodbuja k iskanju znanja in razumevanju sveta okoli nas. Ko smo radovedni, smo motivirani za raziskovanje novih idej, postavljanje vprašanj in iskanje informacij. Poleg tega nam radovednost pomaga pri kritičnem in ustvarjalnem razmišljanju, saj se problemov in izzivov lotevamo z odprtim umom in pripravljenostjo za raziskovanje različnih perspektiv.

Tudi letos vabimo  vrtce in osnovne šole v zanimivo dogodivščino – v iskanje odgovorov na radovedna vprašanja

Radovednost je ena največjih človeških vrlin. Nihče ne ve točno, kako izgleda. Ampak ko se pojavi, vse okoli nas postane izjemno zanimivo, saj ti kar naprej postavlja takšna in drugačna vprašanja, na katera moraš najti odgovore. Lahko te “začara” v mestu, gozdu, knjižnici, ob morju, v kuhinji, ko gledaš film ali bereš knjigo, pri malici, ko se vozimo z avtomobilom, v muzeju … pravzaprav vsepovsod. Če jo boste opazili, hitro opozorite tudi vaše prijatelje, da bo tudi njim odprla vrata v ta izjemni svet tisočerih vprašanj in odgovorov, v katerem ni nikoli dolgčas.

Vrtce in osnovne šole tako vabimo, da v letošnjem Tednu otroka poiščejo ZATO … na čim bolj zanimiv ZAKAJ in se potegujejo za lepe nagrade naših pokroviteljev: Baby Center za vrtce, Lidl Slovenija za 1. triado OŠ, Perutnina Ptuj – Nori na Poli za 2. triado OŠ in McDonald’s za 3. triado OŠ. 

Kako? V skupini in razredu se bodo najprej pogovorili o radovednosti, o tem, kaj otroke zanima, zakaj jih to zanima, kaj želijo izvedeti …. Nato bodo skupaj izbrali čim bolj radovedno vprašanje, na katerega bi želeli poiskati odgovor. Potem pa se bodo skupaj podali na lov za odgovorom. Ampak tokrat ne bo pomagal “stric Google”, temveč se bodo otroci odpravili “na teren”, v knjižnico, v muzej, galerijo, v gozd, v gledališče, v jamo, v mesto, v arhiv, povabite gosta, ki vam lahko poda odgovor, obiščite organizacijo/tovarno/institucijo …

Vprašanje in način, kako so prišli do odgovora, nam bodo poslali preko spletnega obrazca do vključno 10. 10. 2023. Izmed vseh prejetih opisov bomo 16. 10. 2023 iz vsake starostne skupine izžrebali najbolj domiselnega. Pokrovitelji pa bodo nagradili ves razred/vrtčevsko skupino. 

Na naši Facebook strani si lahko ogledate vse fotografije s Posveta Tedna otroka®.

Kliknite za ogled fotografij

Prijetno raziskovanje želimo!«

Več

Eurospin že 6. leto zapored doniral 10.000 € za nakup šolskih potrebščin otrokom iz socialno ogroženih družin

Med 17. aprilom in 31. avgustom je bilo mogoče v vseh Eurospinovih trgovinah kupiti dve različici dobrodelne sestavljanke. Cena posamične sestavljanke je bila 1,99 EUR, od vsakega prodanega kosa pa je Eurospin namenil 1,00 EUR v dobrodelni namen. Poleg finančne donacije je Eurospin letos tudi obnovil zunanje košarkarsko igrišče na osnovni šoli Zadobrova v Ljubljani.

Podjetje Eurospin Eko, d. o. o., in Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) sta letos že šestič združila moči v želji, da bi otrokom in njihovim staršem omogočila vsaj malce bolj brezskrbno otroštvo. V Sloveniji pomoč potrebuje več kot 13.000 otrok in vsakršna podpora, še posebej dandanes, je še kako dobrodošla.

Eurospin je v letošnjem letu sredstva za dobrodelni fond zbiral s prodajo dveh dobrodelnih sestavljank po ceni 1,99 EUR na kos. Od vsake prodane sestavljanke je Eurospin doniral 1,00 EUR. Z letošnjo akcijo so zbrali skupaj 10.000,00 EUR. Poleg zbiranja sredstev za nakup šolskih potrebščin otrokom iz socialno ogroženih družin so pri Eurospinu v sodelovanju z Osnovno šolo Zadobrovo in s projektom Vesela košarka Jaka Blažič tudi obnovili košarkarsko igrišče OŠ Zadobrova, na katerem je v četrtek, 14. 9. 2023, potekal sklepni dogodek letošnje kampanje. »Navdušeni smo nad prijazno gesto Eurospina in njihovim zanimanjem nad spodbujanjem gibanja otrok in mladostnikov, ki obiskujejo našo osnovno šolo. Prepričan sem, da bo prenovljeno košarkarsko igrišče motiviralo še več učencev, da se razgibajo in trenirajo svoje košarkarske sposobnosti,« je povedal g. Vlado Znoj, ravnatelj Osnovne šole Zadobrova.

Eurospin je ob podpori ZPMS-ja v zadnjih šestih letih zbral in doniral že več kot 60.000 EUR. Natalija Pagon, vodja marketinga v podjetju Eurospin Eko, d. o. o., pri tem dodaja: »Eurospin postaja vse prepoznavnejša in uglednejša blagovna znamka v Sloveniji. Zavedamo se svoje družbene odgovornosti in zato vsako leto sodelujemo z zaupanja vrednim partnerjem, Zvezo prijateljev mladine Slovenije. Zadovoljni smo s sodelovanjem in pomirjeni, ker gredo donirana sredstva vedno v prave roke. Ta ček ni le donacija, ampak zaveza k zaščiti najšibkejšim v naši družbi; za tem stojimo tudi v Eurospinu.«

Natalija Pagon in Vlado Znoj sta slavnostno odprla prenovljeno košarkarsko igrišče, zbrani otroci pa so nemudoma za tem lahko preizkusili svoje košarkarske spretnosti v športnih nagradnih igrah, ki sta jih vodila Rok Klemenčič (Vesela košarka Jaka Blažič) in reper Trkaj. Vrednost nagradnega sklada je bila 1.500 EUR, zmagovalci pa so osvojili Eurospinov vrednostni bon v višini 50,00 EUR, brezplačne košarkarske počitnice, sezonske vstopnice Cedevite Olimpije in majico športnega dresa s podpisi slovenskih košarkarskih reprezentantov. Zbrani gostje, otroci, starši in poslovni partnerji so pred tem z navdušenjem prisluhnili glasbenim ritmom ter poučnim besedilom pevca, pisca, družbenega aktivista in ambasadorja vseh mladih, Trkaja.

Podpora skupnosti je izjemnega pomena za uspešno izpeljan projekt. Prav tako ključnega pomena pa je izbira pravega partnerja. ZPMS že več kot pol desetletja tesno sodeluje z Eurospinom pri iskanju posameznikov ali družin, potrebnih pomoči, ki jih je, žal, vsako leto več.

»Nedavne poplave so pokazale, kako ranljivi smo kot ljudje in kako malo je potrebno, da se vsakodnevni mir, blagostanje in veselje nenadoma porušijo. Hkrati pa smo drug drugemu dokazali, kako neverjetno solidarni smo, če le stopimo skupaj. Zato vsako leto z nestrpnostjo ponovno pričakujemo povabilo Eurospina k sodelovanju v njihovi dobrodelni kampanji. Nanj se z veseljem odzovemo, saj smo navdušeni nad Eurospinovo zavezo, da pomaga drugim v stiski. Tudi letos bomo z zbranimi sredstvi napolnili prenekatere šolske torbe in staršem otrok omogočili vsaj malce bolj brezskrbno jesen. Iz srca hvala vsem pri Eurospinu,« je ob svojem nagovoru pojasnil Uroš Brezovšek, podpredsednik ZPMS.

MANJ DAM, VEČ IMAM!

V Eurospinu, v katerem bodo prihodnje leto praznovali 20. obletnico delovanja, nudijo široko množico kakovostnih izdelkov lastnih blagovnih znamk, za katere imajo skrbno izbrane dobavitelje. Zato lahko svojim kupcem vedno zagotavljajo ugodno razmerje med kakovostjo in ceno. Slovenci in Slovenke imamo glede hrane zelo različne okuse, želje in potrebe. A ne glede na to, kdo smo, kakšne interese imamo, koliko smo stari in od kod prihajamo, vsi v ponudbi trgovin iščemo isto: najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Prav to kakovost pa potrjujejo številna priznanja kakovosti, kot so: izbran produkt trgovskih znamk leta 2023 (osem nagrajenih izdelkov), odlični pekovski izdelek 2023 (12 nagrajenih izdelkov), odlična kakovost, Customer’s Friend in Best Buy Award.

ČASTITLJIVA OBLETNICA DELOVANJA ZPMS

Zveza prijateljev mladine Slovenije je nevladna, prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organizacija. Že 70 let (ZPMS deluje od leta 1953) so vedno bolj nepogrešljiv sogovornik v sodobno organizirani civilni družbi. Njihovi temeljni cilji so: dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. Zato se odzivajo na aktualna družbena vprašanja in prispevajo k oblikovanju pozitivnih vrednot življenja, otrok, mladostnikov in družin. Njihovo delovanje temelji na razvijanju vrednot prostovoljnega dela in negovanju dobrih medčloveških odnosov.

Več

Henkel pomaga z donacijo izdelkov

Zveza prijateljev mladine Slovenije je prejela velikodušno donacijo iz podjetja Henkel Adria s svojima sektorjema HCB in Hair professional, ki vključuje izdelke Persil, Weisser Riese, Somat, Pril in Schwarzkopf professional.

»V teh težkih časih želi Henkel izraziti solidarnost in podporo. Naša donacija je naš način pomoči skupnosti. Veseli smo, da imamo priložnost, da s svojimi produkti olajšamo nekatere naloge skupnosti in ji pomagamo k hitrejšemu okrevanju,« je povedala Anita Penić Knep, direktorica marketinga HCB, Henkel Slovenija in Henkel Hrvaška.

Donacijo sta prejela Rdeči križ Slovenije in Zveza prijateljev mladine Slovenije. »Izredno sem ponosen, da podjetje Henkel sodeluje pri donaciji svojih izdelkov Rdečemu križu Slovenije in Zvezi prijateljev mladine Slovenije. V preteklosti smo že imeli priložnost sodelovati s temi organizacijami in vedno smo veseli, ko lahko nekako pomagamo in na ta način nekaj vrnemo skupnosti. Upamo, da nam bo ta donacija vsaj malo olajšala težke dni, ki so doleteli slovenske državljane,« je povedal Gregor Majcen, direktor tovarne Henkel Maribor.

»V imenu celotne ekipe Zveze prijateljev mladine Slovenije se zahvaljujemo Henklu Slovenija za velikodušno donacijo v luči nedavnih uničujočih poplav. Donacija, ki vključuje izdelke za pranje perila in posode, bo zelo dobrodošla družinam. Pomembno je, da priskočimo na pomoč tistim, ki so bili prizadeti. Ta podpora bo omogočila, da bomo v prihodnjih mesecih lahko ponudili pomoč tistim, ki so se znašli v težkih razmerah. Henkel Slovenija, hvala, ker ste ponovno dokazali, da ste odgovorno podjetje, ki skrbi za skupnost,« je povedala Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze Prijateljev Mladine Slovenija.

Več

KOROŠCI #ZAKOROSKO – VELIKI DOBRODELNI KONCERT

Koroški glasbeniki so se na pobudo Luke Basija povezali v zgodbah upanja za Koroško.

»Ob vsem tem, kar se je zgodilo, nisem mogel kar stati križem rok. In najbolj lahko moji Koroški pomagam s tem, kar znam in kar počnem s srcem. Zato pobuda za ta koncert. Izjemno sem vesel, da je naletela na tako dober in hiter odziv tako glasbenikov kot organizatorjev. Pričakujemo polno dvorano, da bomo lahko pomagali čim več družinam in na morje odpeljali čim več otrok. Mi pa bomo z glasbo “napolnili” Prevalje, da bo odmevalo širom Koroške in vse Slovenije,« je dejal Luka Basi.

Vabljeni na dobrodelni koncert KOROŠCI #ZAKOROŠKO,

ki bo v nedeljo, 24. septembra, ob 18. uri v športni dvorani Prevalje.

Nastopili bodo: Luka Basi, Eva Boto, Hamo, Rudi Bučar, BQL, Ditka, Nastja Gabor, Lina Rahne, Milan Kamnik, Nitrox, ŽePZ Karantanija, Neža Štiftar in Anisa Marin Felle.

Program bosta povezovala Jasna Kuljaj in Jurij Berložnik.

Pri organizaciji koncerta smo se povezali Občina Prevalje, BALU – glasbeni center, Rotary club Slovenj Gradec, Rotary Distrikt 1912 in Zveza prijateljev mladine Slovenije.

»Prevalje so bile v teh poplavah zelo prizadete. Ampak Korošci se pač ne damo. In tudi tokrat je tako. Skupaj si prizadevamo, vsak na svoj način, da bo življenje na Prevaljah in drugod v naši regiji čim prej spet takšno, kot je bilo, ali pa še boljše. Radi smo tukaj doma. In ko bodo obnovljeni vsi uničeni domovi, bomo spet lahko začutili pravi utrip naše Mežiške doline. Z vašo pomočjo bomo poskrbeli, da bo vsaj kakšna družina lažje obnovila svoj dom in da bodo naši otroci doživeli počitnice ob morju, stran od skrbi,« je povedal Matic Tasič, župan Prevalj

V nedeljo, 24. septembra, bo v športni dvorani Prevalje največji dobrodelni koncert na Koroškem, katerega rdeča nit bodo zgodbe upanja. Vstop na koncert bo prost, zbirali pa se bodo prostovoljni prispevki za Prevalje. Polovica izkupička bo namenjena v poplavah prizadetim družinam, z drugo polovico pa bomo 70 otrok in mladostnikov iz regije odpeljali za jesenske počitnice na morje, kjer se bodo družili z vrstniki in sodelovali v različnih delavnicah.

Vsi smo eno srce! Če vam ne bo uspelo na koncert, lahko naša prizadevanja za regijo podprete tako, da od 17. do 24. 9. pošljete SMS s ključno besedo ENOSRCE5 ali ENOSRCE10 na 1919 in tako prispevate 5 ali 10 evrov. Vnaprej hvala!

»Veseli me, da Zveza prijateljev mladine Slovenije soustvarja koncert KOROŠCI #ZAKOROŠKO. Glasen BRAVO koroškim glasbenikom, da bodo zapeli in zaigrali za svojo regijo, ki jo je res hudo prizadelo neurje, in tako pomagali, kot najbolje znajo. Takega krasnega glasbenega dogodka bi se sicer raje udeležila ob kakšni bolj veseli priložnosti, ampak, kot vemo, je glasba tudi zdravilo, ki nas v stresnih situacijah sprosti; ko smo žalostni, nas razvedri; predvsem pa nas glasba tudi vedno povezuje. In tudi tokrat bo povezala dobre ljudi za dober namen: zbranim sredstvom bomo dodali tudi sredstva iz našega sklada Pomežik soncu® – bomo 70 otrok in mladostnikov iz regije odpeljali na jesenske počitnice v Pacug, kjer bodo ob zanimivih aktivnostih lahko brezskrbno uživali v druženju z vrstniki. Skupaj smo ENO SRCE!« poudarja Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije

»Vrednote Rotary so, da služimo tistim, ki potrebujejo pomoč. S hitro odzivnostjo, organizacijo in srčnostjo smo pokazali, da smo, ne glede na velikost nesreče, močnejši, ko delujemo skupaj. Ponosni smo lahko, da med nami vlada tolikšna solidarnost. Misli sicer že preusmerjamo v naslednje korake – več kot 80 družin je že prejelo našo pomoč, številne pa jo še potrebujejo, zato vse prijazno vabim na dobrodelni koncert KOROŠCI #ZAKOROŠKO,« pravi Andrej Božič, guverner Rotary Slovenija.

 Prisrčno vabljeni!

Več

Skupaj za Hitro Obnovo

Po uničujočih poplavah, ki so prizadele Slovenijo, se je podjetje JUB d.o.o., odločilo stopiti v akcijo. Skupaj z nami Zvezo prijateljev mladine Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Sekcijo slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev smo zagnali projekt “Barve spremenijo dom: obnavljajmo skupaj”, ki bo pomagal pri obnovi domov po poplavah.

Če ste tudi vi med tistimi, ki ste bili prizadeti, vas pozivamo, da izkoristite to priložnost. JUB, d.o.o., bo doniral štiri izdelke, ki so na voljo za obnovo vašega doma: JUPOL Gold, JUPOL Classic, JUPOL Citro in JUPOL Block. Količine so omejene. S temi kakovostnimi izdelki vam želijo pomagati vrniti vaš dom v prvotno stanje.

Kako do izdelkov?

 1. Prenesite letak: Za začetek si prenesite letak, ki vsebuje natančna navodila o tem, kako pravilno sanirati po poplavah. Letak za sanacijo notranjih površin.
 2. Izberite izdelek: Po preučitvi letakov izberite enega izmed štirih JUB-ovih izdelkov, ki je najprimernejši za vašo obnovo JUPOL Gold, JUPOL Classic, JUPOL Citro in JUPOL Block.
 3. Uporabite kalkulator: Na spletni strani ob kliku na izdelek je na voljo kalkulator, s katerim lahko enostavno izračunate, koliko barve potrebujete za vašo kvadraturo.
 4. Kontaktirajte svetovalce: Za dodatne informacije o sanaciji se lahko obrnete na JUB-ove svetovalce na brezplačni telefonski številki 080 60 50, ki so vam na voljo vsak delavnik med 7. in 15. uro.
 5. Izpolnite vlogo: Izpolnite in oddajte vlogo. Ob uspešni oddaji boste prejeli avtomatsko povratno e-sporočilo. Nato pa vas bomo v najkrajšem možnem času prav tako po e-pošti obvestili o tem, kdaj in kje lahko prevzamete izdelke za sanacijo vašega doma.

Skupaj za Hitro Obnovo

Projekt “Barve spremenijo dom: obnovimo Skupaj” je izraz solidarnosti in enotnosti, ki nas druži v težkih časih. Skupaj bomo poskrbeli, da se prizadeti čimprej opomorejo in ponovno vzpostavijo svoje domove v kakovostnem stanju. Podjetje JUB, d.o.o. in njegovi partnerji smo tu, da vam pomagamo na poti do obnove.

Za več informacij o pravilni sanaciji zunanjih in notranjih površin po poplavah si preberite več na povezavi.

Spomnimo se, da smo močnejši, ko delamo skupaj!

Več