PROJEKTI

ZPMS izvajanje svojih rednih programov dopolnjuje še z vključevanjem v različne domače in mednarodne projekte,
bodisi kot nosilec projekta bodisi kot partner.

URESNIČEVANJE PRAVICE OTROK DO PARTICIPACIJE: NAŠE MNENJE ŠTEJE!

Nosilec: Zveza prijateljev mladine Slovenije 

Financer: program Erasmus + Mladi v akciji (projekti dialoga z mladimi)

Trajanje: 1. 5. 2021– 31. 12. 2021

V oktobru in novembru 2021 smo izvedli 4 regijska posvetovanja z otroki, in sicer: 6. 10. – Maribor, 14. 10. – Ljubljana, 20. 10. – Postojna in 4. 11. – Velenje. Vsi udeleženci regijskih posvetovanj bodo prejeli certificat Youthpass.

Otroci so v delovnih omizjih razpravljali o participaciji otrok v šoli, pri zdravniku, v lokalni skupnosti ter na sodišču. Podali so izjemno zanimive predloge; na vsakem srečanju smo izbrali po tri najpomembejše z vsakega področja. Na zadnjem, skupnem srečanju pa bodo otroci, predstavniki regij, oblikovali končne predloge, ki jih bomo nadalje vključili v Belo knjigo ZPMS o uresničevanju pravice otrok do participacije. Zaključno razpravo, ki je bila sicer načrtovana za 18. 11., smo zaradi epidemiološke situacije odpovedali in jo že napovedujemo za marec 2022. Takrat se bodo otrokom v tematskih omizjih pridružili tudi oblikovalci politik, strokovnjaki in ljudje iz prakse, ki jih bodo s svojimi znanji in izkušnjami lahko podkrepili pri njihovih razmišljanjih, predvsem v smislu možnosti izvedbe posameznih predlogov v praksi. V drugem delu dogodka pa bodo otroci izbrane tri predloge z vsakega področja predstavili vabljenim odločevalcem s pristojnih ministrstev in drugim udeležencem (predstavniki različnih institucij, strokovne javnosti, nevladnih organizacij, medijev ipd.)

***

Splošno o projektu

Zveza prijateljev mladine Slovenije že več desetletij intenzivno deluje na področju otrokovih pravic. Veliko pozornosti namenjamo pravici otrok do participacije, ki je ena od prioritetnih pravic na ravni EU. V slovenskem prostoru je sicer prepoznana kot pomembna, vendar zgolj na razpravni ravni, medtem ko normativna ureditev ne omogoča, da bi participacija otrok zaživela tudi v praksi.

Zato si na različne načine prizadevamo, da bi država sprejela Nacionalno strategijo o participaciji otrok ter s tem prepoznala otroke kot enakopravne sogovornike in člane družbe. Med drugim smo se lotili izziva, da pripravimo Belo knjigo ZPMS o uresničevanju pravice otrok do participacije, ki bo vključevala konkretne predloge/mnenja/pobude za izvajanje participacije otrok in bo v prihodnje lahko služila kot izhodišče za pripravo kakovostne nacionalne strategije o participaciji otrok.

Osnutek Bele knjige, ki podaja teoretične podlage in opredeljuje njen namen in cilje, smo že pripravili; v sklopu projekta Naše mnenje šteje! pa bomo ta osnutek dopolnili s konkretnimi predlogi/mnenji/pobudami deležnikov, to je v prvi vrsti otrok, ter nadalje odločevalcev, oblikovalcev politik, strokovnjakov in civilne družbe. Tako bomo skupaj z otroki in drugimi deležniki ustvarili dokument, ki bo postavil temelje kakovostnega sodelovanja otrok v vseh zadevah, ki so pomembne za njihovo življenje. Izvedli bomo 4 regijska posvetovanja z otroki (Maribor, Ljubljana, Postojna, Velenje) in zaključno razpravo (Ljubljana), na katerih skupno načrtujemo udeležbo 150 otrok v starosti od 13 do 15 let in 20 otrok v starosti od 16 do 18 let.

Projekt bo mladim omogočil aktivno udeležbo pri nastajanju Bele knjige ZPMS o uresničevanju pravice otrok do participacije; podali bodo svoja mnenja ter skupaj oblikovali končne predloge, ki jih bodo na zaključni razpravi predstavili oblikovalcem politik. S tem bomo mlade opolnomočili z znanji za aktivno participacijo. Vsi dogodki bodo potekali v drugi polovici leta 2021, ko bo Slovenija predsedovala Svetu EU, kar bo med drugim tudi priložnost za resnejši napredek k pripravi nacionalnega dokumenta.

Cilji projekta so:
– na regijskih posvetovanjih z otroki uskladiti, kaj naj bi za posamezno področje življenja otrok Bela knjiga vključevala, ter
na zaključni razpravi te predloge predstaviti predstavnikom pristojnih ministrstev;
– oblikovati delovne skupine otrok, ki bodo nadalje sodelovale pri pripravi Bele knjige;
– v času predsedovanja Slovenije EU osvetliti otrokove pravice s poudarkom na pravici do participacije;

S projektom želimo med otroki vzpostaviti zavedanje pravice do (aktivnega) sodelovanja v družbenem in političnem življenju, jim omogočiti doživetje izkušnje aktivnega državljanstva, izkušnje “biti slišan in upoštevan” ter jih naučiti strpnosti in komuniciranja ter sodelovanja drug z drugim; pri odločevalcih povečati angažiranost, da se kljub kratkim rokom, ki jih imajo za izvedbo naloge pri tistih zadevah, ki se tičejo otrok in mladih, posvetujejo z njimi in njihova stališča tudi upoštevajo ter da čim prej pristopijo k pripravi Nacionalne strategije o participaciji otrok.

OTROŠKO NOVINARSKO SREDIŠČE

Otroško novinarsko središče je projekt, s katerim dajemo otrokom in mladim priložnost, da izrazijo svoje mnenje o določeni aktualni družbeni temi. Trenutno razpravljamo o volitvah!

Letos spomladi bodo potekale volitve v državni zbor. To pomeni, da bo naš parlament dobil novo sestavo poslancev, ki so pripadniki različnih političnih strank. Prek Otroškega novinarskega središča se lahko v predvolilno obdobje s pomočjo naših novinarjev vključite tudi otroci.

Trenutno z nami sodelujejo naslednji mediji: Kulturna redakcija RTVSLO, RTV Slovenija: oddaja Infodrom, Radio Koper, Spletni časopis za otroke ČASORIS, Časnik Večer), ki so nato opravili usposabljanje s področja otrokovih pravic, smernic za poročanje o otrocih ter načinih sodelovanja z otroki pri pripravi prispevka ter za to prejeli certifikat ONS.

Za sodelovanje klikni https://www.zpms.si/otrosko-novinarsko-sredisce/

Projekt Otroško novinarsko središče je nadaljevanje pilotnega projekta Otroško novinarsko središče, o katerem si več lahko prebereš v zavihku Zaključeni projekti. 

Projekt izvajata ZPMS in Mreža za otrokove pravice. 

 

 

 

LOGOUT&RESTART

Program LOGOUT& RESTART – program varne, zdrave in uravnotežene uporabe spleta ter zdravljenje digitalnih zasvojenosti

Izvajalec: LOGOUT – Zavod Nora, center sodobnih zasvojenosti

Partnerji: Mladinska zveza Brez Izgovora Slovenija, NIJZ, ZPMS, Zavod Vozim, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

Financer: Ministrstvo za zdravje v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022

Trajanje: 15. 11. 2019 – 15. 11. 2022

ZPMS je konzorcijski partner v programu LOGOUT&RESTART – program varne, zdrave in uravnotežene uporabe spleta ter zdravljenje digitalne zasvojenosti, ki ga izvaja LOGOUT – Zavod Nora, center sodobnih zasvojenosti.

V okviru obstoječega konzorcijskega partnerstva smo v letu 2021 nadaljevali z izvedbo aktivnosti na programu Logout & Restart – program varne, zdrave in uravnotežene uporabe spleta ter zdravljenje digitalnih zasvojenosti. Namenjen je otrokom, mladostnikom in odraslim osebam, ki imajo težave s čezmerno uporabo spleta ali kažejo znake zasvojenosti. Izvajalec programa je Zavod Nora, center sodobnih zasvojenosti, v katerem sodelujemo Zveza prijateljev mladine Slovenije (TOM telefon), Mladinska zveza brez izgovora Slovenija, NIJZ, Zavod Vozim in Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje. TOM telefon je sodeloval pri obveščanju in razširjanju informativnih gradiv, izvedbi nacionalne konference in pri medsebojnem usposabljanju ter izmenjavi dobrih praks.

Logout nacionalna konferenca

20.4.2021 je potekala 2. nacionalna konferenca preprečevanja zasvojenosti s spletom. Poseben poudarek je bil namenjen obdobju epidemije COVID-19 ter o posledicah uporabe zaslonov predvsem pri najranljivejših skupinah, kot so otroci in mladostnikih. Tekom konference smo slišali 9 predavanj, ki so celostno predstavila trenutno sliko digitalne zasvojenosti v Sloveniji. Tom telefon je sodeloval s predavanjem »Duševno zdravje otrok in mladostnikov v luči COVID-19 in digitalnih medijev«. Predstavili smo zaskrbljujoč trend rasti kontaktov povezanih s spletnim nasiljem in samomori ter predstavili konkretne opise stisk otrok in mladostnikov.

Dodatno strokovno izobraževanje za svetovalce TOM telefona

16.9.2021 smo v sodelovanju z organizacijo Logout izvedli dodatno izobraževanje za svetovalce TOM telefona na temo prekomerne rabe interneta. Na izobraževanju so svetovalci spoznali osnovne pojme tega področja, kriterije zasvojenosti in katere oblike pomoči nudi organizacija Logout.

Dodatno strokovno izobraževanje za svetovalce Logout-a

30.9.2021 smo za svetovalce Logout-a izvedli predavanje na temo vodenja svetovalnega razgovora in svetovanja samomorilno ogroženim uporabnikom. Strokovno znanje in izkušnje TOM telefona so jim bile v pomoč pri obravnavi uporabnikov v njihovih programih.

PODVIG

Nosilec: Zavod RS za šolstvo   

 

Partnerji: Vzgojno-izobraževalni zavodi: 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij; Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko; Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta; Šola za ravnatelje; Institut Jožef Stefan, Gospodarska zbornica Slovenije; Društvo Humanitas – center za globalno učenje in sodelovanje; Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova; in Zveza prijateljev mladine Slovenije

Financerja: Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000, 00 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Trajanje: november 2017-avgust 2022

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.
Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

CENTER ZA VARNEJŠI INTERNET SLOVENIJA

Nosilec: Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede,)

Partnerji: Zavod Arnes, Zveza prijateljev mladine Slovenije (TOM telefonâ), Zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije

Financerja: Agencija INEA pri Evropski komisiji (prek Instrumenta za povezovanje Evrope) in Ministrstvo za javno upravo

Trajanje: januar 2021–28. februar 2022 

Projekt Center za varnejši internet Slovenija združuje tri komponente: SAFE.SI – točka osveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij (Awareness Centre Safe.si); SPLETNO OKO – točka za anonimno prijavo nelegalnih spletnih vsebin, kamor sodijo spolne zlorabe otrok (otroška pornografija) in sovražni govor (Hotline Spletno oko), ter TOM telefon (Helpline TOM telefon). TOM zagotavlja informacije, nasvete in pomoč otrokom, mladim in staršem o tem, kako ravnati s škodljivo vsebino, škodljivimi stiki in spletnim nasiljem. Poleg telefonskega svetovanja nudi TOM telefon tudi svetovanje preko e-pošte, spletnih obrazcev in spletne klepetalnice; da bi se še bolj približali mladim in njihovim staršem kar zadeva težave s spletom, smo povečali tudi našo prisotnost na Facebooku.

ZAKLJUČENI PROJEKTI

SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA – SOPA

Projekt se je zaključil septembra 2021.

Nosilec: Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo RS za zdravje

Partnerji: zdravstveni domovi, centri za socialno delo, policijske uprave, občine in nevladne organizacije s področja zdravljenja alkoholizma ter druge nevladne organizacije: Društvo za zdravje srca in ožilja, Slovenska Karitas, Šent, Športna unije Slovenije, Zveza paraplegikov Slovenije in Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Financerja: Evropski socialni sklad (80 %) in Republika Slovenija (20 %)

Trajanje: september 2018– september 2021

Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice, ki jih ima tvegano in škodljivo pitje alkohola za posameznika in za njegove svojce. Pristop SOPA temelji na treh kratkih ukrepih.

ZPMS sodeluje pri kratkem ukrepu 3, ki se nanaša na vsakodnevno izvajanje pristopa SOPA z ranljivimi skupinami po Sloveniji in prav tako temelji na informiranju o škodljivosti čezmernega pitja alkohola in usmerjanju posameznikov k ustreznim virom pomoči. V okviru lastnih dejavnosti s pomočjo 8 izvajalcev na terenu informiramo o tveganem pitju alkohola in spodbuja zdrav način življenja. Pilotno uvajanje pristopa SOPA se izvaja v 18 lokalnih okoljih: Murska Sobota, Gornja Radgona, Slovenska Bistrica, Laško, Sevnica, Brežice, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Kočevje, Idrija, Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Radovljica/Bled, Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj

.

PILOTNI PROJEKT OTROŠKO NOVINARSKO SREDIŠČE

Pilotna izvedba projekta se je zaključila 30. novembra 2021.

Februarja 2021 smo pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije začeli s pilotnim projektom Otroško novinarsko središče (ONS), katerega namen je povezati otroke in novinarje pri iskanju odgovorov in informacij na različne družbene tematike. »Pravica otrok do participacije je v Sloveniji uresničevana pretežno v okviru lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij. Zato smo se odločili, da skupaj s sodelujočimi novinarji odpremo medijski prostor za otroke in tako mnenje otrok postavimo v središče družbenega poročanja, na televizijske oddaje, spletne časopise, radijske valove,« je pojasnila Sara Geiger Smole, vodja projekta Otroško novinarsko središče.

K sodelovanju v pilotnem projektu se je odzvalo več novinarjev oz. medijev (Kulturna redakcija RTVSLO, RTV Slovenija: oddaja Infodrom, Radio Koper, Spletni časopis za otroke ČASORIS, Časnik Večer), ki so nato opravili usposabljanje s področja otrokovih pravic, smernic za poročanje o otrocih ter načinih sodelovanja z otroki pri pripravi prispevka ter za to prejeli certifikat ONS.

O pilotnem projektu smo s simpatičnim letakom obvestili vse osnovne šole ter učenke in učence 3. triade povabili, da preko spletnega obrazca https://www.zpms.si/otrosko-novinarsko-sredisce/ izrazijo željo za sodelovanje, nato pa smo jih povezali z izbranim medijem oz. novinarjem, s katerim skupaj raziskujejo vprašanja povezana s prvo razpisano temo, predsedovanje Slovenije Svetu EU. Končni izdelki bodo novinarski prispevki.

V Otroško novinarsko središče se je vključilo več otrok iz vse Slovenije, ki so z vprašanji naslavljali predvsem politike, najbolj pa jih je zanimalo kako potekajo priprave na predsedovanje, kako obremenjujoče je nositi odgovornost za odločanje v času predsedovanja, kaj konkretnega je bilo sprejetega in realiziranega v času predsedovanja ter zakaj se več sredstev ne nameni reševanju problematike globalnega segrevanja, kopičenja odpadkov.

Pilotni projekt Otroško novinarsko središče se je z novembrom zaključil, naše Otroško novinarsko središče pa bo delalo še naprej. Izbrali bomo novo aktualno temo in pozvali še druge medije oz. novinarje, naj se nam pridružijo. »Predvsem pa vabimo vas, otroci, k zastavljanju vprašanj. Otroško novinarsko središče daje edinstveno priložnost, da ste otroci prepoznani kot enakopravni sogovorniki v naši družbi, za kar si ZPMS prizadeva tudi s pripravo Bele knjige o uresničevanju pravice otrok do participacije,« je poudarila Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS.

Ker sta “spoštovanje mnenj otrok” in “svoboda izražanja” dve izmed otrokovih pravic po Konvenciji ZN o otrokovih pravicah, smo v sklopu pilotnega projekta izdelali še zanimiv didaktični pripomoček – igralne karte, s pomočjo katerih bodo otroci ugotavljali, katere otrokove pravice so zapisane v Konvenciji in katere so morda izmišljene.

Projekt sta izvajala ZPMS in Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov – Središče ZIPOM. 

Pilotni projekt je z donacijskimi sredstvi podprla Zavarovalnica Triglav. 

***

Splošno o projektu

Zveza prijateljev mladine Slovenije in Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov si že vrsto let prizadevata umestiti pravico otrok do participacije na slovenske politične agende. Mediji imajo najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju javnega mnenja. Otroci so še vedno razumljeni kot člani družbe, katerih mnenje nas sicer velikokrat preseneti, navduši, a po navadi žal ostane zgolj pri tem. S projektom »Otroško novinarsko središče« odpiramo prostor za enakovredno participacijo otrok v slovenski družbi.

Nekajkrat letno (3x) bomo razpisali aktualno družbeno-politično temo, ki jo bomo posredovali sodelujočim osnovnih šolam. Otroci bodo nato prek spletnega obrazca oddajali svoja vprašanja/mnenja/komentarje na razpisano tematiko ter hkrati izbrali medij in želen način sodelovanja (npr. vprašanje politiku v televizijskem soočenju, ki je lahko vnaprej posneto; navzočnost v oddaji; sodelovanje pri pripravi prispevka itd.).

Predhodno bomo za sodelujoče medije izvedli usposabljanje, ki bo sestavljeno iz treh sklopov: otrokove pravice, poročanje o otrocih, načini dela z otroki v medijskem prostoru. S tem bodo pridobili certifikat Otroškega novinarskega središča in se uvrstili v našo bazo medijev za otroke. Glede na želje otroka in potrebe medija bo oblikovan individualni načrt sodelovanja z otrokom.

 

TRAJNOSTNO. LOKALNO. GLOBALNO.

Projekt se je zaključil 31. 10. 2020. 

Nosilec: SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Partnerji: konzorcij – Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Mirovni inštitut, Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Pravno informacijski center – PIC, Zavod Povod, Slovenska Karitas, Slovenska filantropija, Ekvilib inštitut, Zavod Tri in platforma SLOGA.

Financer: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Trajanje: januar 2018 – oktober 2020

Cilj projekta je prek ozaveščanja javnosti, spodbujanja globalnega učenja in usklajenega zagovorništva krepiti podporo mednarodnemu razvojnemu sodelovanju, mednarodni humanitarni pomoči ter globalnem učenju in povečati prepoznavnost globalnih ciljev, ki so jih države sveta, med njimi tudi Slovenija, sprejele septembra 2015. V okviru projekta je bilo izvedenih več kot 270 dejavnosti, od različnih dogodkov po vsej Sloveniji, delavnic globalnega učenja za mlade in izobraževalce, izdaje gradiv, spletne ozaveščevalne kampanje, do gostovanj na regionalnih radijskih in televizijskih postajah.

Zveza prijateljev mladine Slovenije je v sklopu projekta izvedla izobraževanja za mentorje natečaja Evropa v šoli.

POVEZANI PRIJATELJI

Projekt se je zaključil 15. septembra 2020. 

Nosilec: Zveza prijateljev mladine Slovenije

Partnerji: Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina, Zveza prijateljev mladine Krško, Zveza prijateljev mladine Maribor in Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje

Financer: Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva 

Trajanje: junij 2019 – september 2020

Projekt Povezani prijatelji je namenjen večji povezanosti, prepoznavnosti ter profesionalizaciji naše organizacije. Razvili bomo učinkovite in kakovostne storitve, ki bodo prispevale k večji stabilnosti, razvoju organizacije in trajnosti delovnih mest, bistveno pa bo prispeval tudi k razvoju področja otrokovih pravic.

Glavne aktivnosti projekta so bile: vzpostavitev intraneta, prenovljena podoba ZPMS Novičk, priprava načrta za vzpostavitev spletne trgovine, aktivacija in promocija spletne platforme OPIN.ME za e-participacijo mladih, izvedba delavnic za otroke in mlade na občinskih in regijskih nivojih o participaciji in otrokovih pravicah, izvedba občinskih in regijskih Otroških parlamentov in priprava osnutka Strategije o participaciji otrok.

KONFERENCA O PARTICIPACIJI OTROK: DRŽAVLJANI PRIHODNOSTI

Projekt se je zaključil 14. junija 2020. 

Nosilec: Zveza prijateljev mladine Slovenije 

Partner: Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana         

Financerja: program Erasmus +  ter organizacija Eurochild 

                  

Trajanje: september 2019 – junij 2020

 

 

Glavni namen projekta je bil – ob jubileju 30. obletnice sprejetja Konvencije o otrokovih pravnicah in 30. letnice programa ZPMS Otroški parlamenti – v središče postaviti pravico otrok do participacije in njeno uresničevanje v praksi. Projekt je obsegal dve glavni aktivnosti: izvedbo nacionalne Konference o participaciji otrok: Državljani prihodnosti in izdajo zbornika o uresničevanju pravice otrok do participacije Državljani prihodnosti.

Namen Konference je bil dati otrokom možnost, da odločevalcem v živo povedo svoje mnenje ter povečati zavedanje odločevalcev, da imajo otroci pravico sodelovati pri oblikovanju politik na področjih, ki jih zadevajo, in odločevalce zavezati k sprejetju Nacionalne strategije o participaciji otrok, ki jo bodo nadalje tudi izvajali in upoštevali.

Cilji Konference so bili:

– omogočiti otrokom, da izrazijo svoja mnenja o tem, kaj jim pomeni participacija in kaj bi po njihovem mnenju morala

obsegati Nacionalna strategija o participaciji otrok;

– omogočiti razpravo med otroki in odločevalci o participaciji in o Nacionalni strategiji o participaciji otrok;

– s podpisom pisma o nameri zavezati pristojne k čim prejšnji pripravi in sprejetju Nacionalne strategije o participaciji

otrok;

– prispevati k boljšemu sodelovanju med pristojnimi, ki sodelujejo pri pripravi ključnih dokumentov;

– povezati ključne deležnike: otroke, odločevalce in strokovnjake;

– izboljšati ozaveščenost o participaciji otrok v Sloveniji in na ravni EU;

– okrepiti sodelovanje med ZPMS ter organizacijama Eurochild in bolgarsko Nacionalno mrežo za otroke (National

Network for Children) (tuji gosti Konference);

– obeležiti 30. obletnico Konvencije ZN o otrokovih pravicah;

– proslaviti 30. obletnico našega programa Otroški parlament;

– promovirati ZPMS in njena prizadevanja na področju zagovorništva in otrokovih pravic.

S Konferenco smo želeli med otroki povečati zavedanje o pravici do (aktivnega) sodelovanja v družbenem in političnem življenju; odločevalce zavezati k temu, da se pri odločitvah, ki zadevajo otroke in mlade, posvetujejo z njimi in ta stališča tudi upoštevajo, ter vzpostaviti stalno sodelovanje med odločevalci in otroki v zadevah, ki vplivajo nanje. V širši javnost smo želeli doseči večjo ozaveščenost o otrokovih pravicah nasploh, o otrokovi pravici do participacije in o tem, da so otroci in mladi lahko (kljub temu, da še nimajo volilne pravice) kompetentni sogovorniki in imajo lahko dobre rešitve za izzive.

Participacija otrok ni bila le osrednja tema dogodka, temveč se je le ta na dogodku tudi dejansko izvajala. Otrokom iz vse Slovenije ter otrokom s posebnimi potrebami in z manj priložnostmi smo omogočili, da odločevalcem na državni ravni v živo povedo svoja mnenja in predloge. V razpravi sta sodelovala tudi takrat aktualni minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo in takrat aktualna ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer. Na Konferenci je bilo podpisano pismo o sodelovanju na področju participacije otrok med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (podpisnik minister dr. Jernej Pikalo), Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (podpisnica ministrica mag. Ksenija Klampfer), Nacionalnim odborom za Otroške parlamente (podpisnik predsednik tega odbora Uroš Brezovšek) in Zvezo prijateljev mladine Slovenije (podpisnica predsednica Darja Groznik). Le-to štejemo kot pomemben korak k boljšemu udejanjanju pravice otrok do participacije v praksi.

Namen zbornika je bil s kakovostno publikacijo obeležiti dva pomembna jubileja (30. obletnico Konvencije ZN o otrokovih pravicah in 30. obletnico našega programa Otroški parlamenti), strniti vse prispevke s konference na enem mestu ter podati pregled/povzetek stanja na področju participacije otrok v Sloveniji po tridesetih letih sprejetja Konvencije, ki jim dodeljuje to pravico. V zborniku so tako vključeni vsi strokovni prispevki s konference, povzetki razprav, razmišljanja otrok-udeležencev o participaciji in tudi ključni doprinos tega dogodka: podpisano pismo o sodelovanju na področju participacije otrok med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Nacionalnim odborom za Otroške parlamente in Zvezo prijateljev mladine Slovenije. V drugem delu je vsebina publikacije posvečena Konvenciji o otrokovih pravicah in programu Otroški parlamenti.

Zbornik so brezplačno prejeli vsi udeleženci konference, poslali pa smo ga tudi vsem osnovnim šolam, splošno izobraževalnim knjižnicam, državnim institucijam, našim društvom in zvezam ter drugim nevladnim organizacijam.

***

KONFERENCA O PARTICIPACIJI OTROK: DRŽAVLJANI PRIHODNOSTI, 27. 11. 2019, LJUBLJANA

»Tvoje mnenje šteje«

»Mi smo orožje in lahko uporabimo sebe, da spremenimo svet« je bila le ena izmed misli, ki so jih mladi razpravljavci izrazili na včerajšnji konferenci o participaciji otrok: Državljani prihodnosti, ki jo je Zveza prijateljev mladine Slovenije pripravila ob 30. obletnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah in ob 30-letnici programa Otroški parlamenti®. Konference se je udeležilo več kot 140 učencev in dijakov iz vse Slovenije, ki so odločevalcem jasno sporočili: »Mi participiramo, a nismo slišani!«. Celotni prispevek s konference. 

KONFERENCA O PARTICIPACIJI OTROK: DRŽAVLJANI PRIHODNOSTI

PRAVA ZVEZA

Nosilec: Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi

Partnerji: Zveza prijateljev mladine Slovenije (TOM telefon), Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo informacijski center Legebitra, Zavod Mladi zmaji, Iz principa in 

Društvo za nenasilno komunikacijo.

Financer: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo MOL, Urad za mladino

Trajanje: februar 2017 – december 2020

S projektom Prava zveza si parterji prizadevamo, da bi mladi znali prepoznati različne oblike nasilja in lastno nasilno vedenje ter da ustrezno ukrepati ob nasilju. Vsakoletne dejavnosti projekta zajemajo sodelovanje na izobraževanju članov mreže, prostovoljcev in širše javnosti ter sodelovanje na raznih informativno-promocijskih dogodkih.

 

Izobraževanje mladinskih delavcev, 8. september 2020

V začetku septembra smo se ponovno srečali v Zalogu na izobraževanju mladinskih delavcev v okviru mreže Prava zveza. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki pri svojem poklicu deljao z mladimi in ni vezano le na članice mreže. Pri TOMu smo imeli predavanje na temo empatije, ki je ključ vsakega odnosa, njen izvor, vlogo, možnosti razvoja in učenja. Ob tem smo tudi napovedali izzid publikacije ob 30. letnici TOM tlefona “Ker nam je mar – kako lahko odrasli učimo otroke izkušenj empatične odzivnosti”

Plata 2020 – Z nogometom proti diskriminaciji in koncert Prave zveze, 28. junij 2020

Konec junija smo na Plati v Zalogu nevladne organizacije združene v Pravi zvezi promovirale nenasilje med mladimi. V sklopu projekta Prava zveza poleg TOM telefona®, delujejo tudi Društvo SOS telefon, Društvo informacijski center Legebitra, Javni zavod Mladi zmaji, Iz principa in Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi. Naslov dogodka je bil »PLATA 2019 – Z nogometom proti diskriminaciji (pomlad).«. Z otroci in mladostniki smo se družili ter pogovarjali o naših dejavnostih in vrstah pomoči, ki jih naše organizacije nudijo.

#sem za nenasilje, 22. junij 2020

Že tradicionalno smo se na zadnje šolske dneve predstavili na stojnici na Prešernovem trgu v Ljubljani. Namen naših aktivnosti je bila promocija nenasilja. Pod skupnim geslom #sem za nenasilje smo prisotne organizacije združene v mreži Prava zveza informirale mimoidoče o svojih programih in o Pravi zvezi s poudarkom o izbiri nenasilja in preprečevanju trgovanja z ljudmi.

 

.