Projekti

ZPMS izvajanje svojih rednih programov dopolnjuje še z vključevanjem v različne domače in mednarodne projekte, bodisi kot nosilec projekta bodisi kot partner.

KONFERENCA O PARTICIPACIJI OTROK: DRŽAVLJANI PRIHODNOSTI

Nosilec: Zveza prijateljev mladine Slovenije 

Partner: Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana         

Financerja: program Erasmus +  ter organizacija Eurochild 

                  

Trajanje: september 2019 – junij 2020

KONFERENCA O PARTICIPACIJI OTROK: DRŽAVLJANI PRIHODNOSTI, 27. 11. 2019, LJUBLJANA

»Tvoje mnenje šteje«

»Mi smo orožje in lahko uporabimo sebe, da spremenimo svet« je bila le ena izmed misli, ki so jih mladi razpravljavci izrazili na včerajšnji konferenci o participaciji otrok: Državljani prihodnosti, ki jo je Zveza prijateljev mladine Slovenije pripravila ob 30. obletnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah in ob 30-letnici programa Otroški parlamenti®. Konference se je udeležilo več kot 140 učencev in dijakov iz vse Slovenije, ki so odločevalcem jasno sporočili: »Mi participiramo, a nismo slišani!«. Celotni prispevek s konference. 

 

NAPOVED KONFERENCE O PARTICIPACIJI OTROK:

Zveza prijateljev mladine Slovenije in Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana bosta ob jubileju 30. obletnice sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah in 30. obletnice programa Otroški parlamenti organizirala nacionalno konferenco o participaciji otrok z naslovom Državljani prihodnosti.

S Konferenco želimo med otroki povečati zavedanje o pravici do (aktivnega) sodelovanja v družbenem in političnem življenju; odločevalce zavezati k temu, da se pri odločitvah, ki zadevajo otroke in mlade, posvetujejo z njimi in ta stališča tudi upoštevajo ter vzpostaviti stalno sodelovanje med odločevalci in otroki v zadevah, ki vplivajo nanje. V širši javnost želimo doseči večjo ozaveščenost o otrokovih pravicah nasploh, o otrokovi pravici do participacije in o tem, da so otroci in mladi lahko (kljub temu, da še nimajo volilne pravice) kompetentni sogovorniki in imajo lahko dobre rešitve za izzive. Ker gre za projekt ob dveh pomembnih jubilejih, bomo ob tej priložnosti pripravili in izdali tudi publikacijo.

Pravica otrok do participacije, ki je ena od prioritetnih otrokovih pravic na ravni EU, je v slovenskem prostoru prepoznana kot pomembna pravica, vendar zgolj na razpravni ravni, ki odločevalcev in ostalih pomembnih deležnikov ne zavezuje h konkretnim ukrepom in spremembam. Normativna ureditev ne omogoča, da bi participacija otrok zaživela tudi v praksi.

Participacija otrok ni izrecno izpostavljena v nobenem izmed strateških niti zakonodajnih dokumentov. Slovenija nima Nacionalne strategije o participaciji otrok, niti ne veljavnega Programa za otroke, ki bi podrobneje opredelil to področje in aktivnosti države. Glavni namen Konference je povečati zavedanje odločevalcev, da imajo otroci pravico sodelovanja pri oblikovanju politik na področjih, ki jih zadevajo, dati otrokom možnost, da odločevalcem v živo povedo svoje mnenje ter zavezati odločevalce k sprejetju Nacionalne strategije o participaciji otrok, ki jo bodo nadalje tudi izvajali in upoštevali.

Glavni akterji Konference bodo otroci od 13. do 17.leta, ki bodo imeli priložnost v razpravi z odločevalci predstaviti svoja mnenja. Udeležbo bomo omogočili tudi otrokom s posebnimi potrebami oz. z manj priložnosti, za kar bo poskrbela Mestna zveza prijateljev mladine Slovenije. Vabljeni bodo številni strokovnjaki, ki se ukvarjajo s področjem otrokovih pravic, učitelji, ravnatelji, druge nevladne organizacije, zainteresirana javnost in mediji. V programu se bomo posvetili zgodovini razvoja otrokovih pravic in sprejetju Konvencije o otrokovih pravicah, še posebej predstavili pravico otrok do participacije ter se seznanili, kakšno je trenutno stanje v procesu priprave Nacionalne strategije o participaciji otrok. Otroci bodo med seboj razpravljali o tem, kaj jim pomeni pravica do participacije, v razpravi z odločevalci pa bodo izrazili svoja mnenja o strategiji in kaj bi le-ta morala vključevati. Dobre izkušnje iz tujine nam bosta predstavili predstavnica organizacije Eurochild in predstavnica bolgarske Nacionalne mreže za otroke. Sklepno dejanje dogodka bo podpis pisma o nameri za pripravo Nacionalne strategije za participacijo otrok med pristojnimi, predstavnikom otrok in ZPMS.

https://www.zpms.si/2019/11/28/konferenca-o-participaciji-otrok-drzavljani-prihodnosti-2/

POVEZANI PRIJATELJI

Nosilec: Zveza prijateljev mladine Slovenije

Partnerji: Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina, Zveza prijateljev mladine Krško, Zveza prijateljev mladine Maribor in Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje

Financer: Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva 

Trajanje: junij 2019 – september 2020

Projekt Povezani prijatelji je namenjen večji povezanosti, prepoznavnosti ter profesionalizaciji naše organizacije. Razvili bomo učinkovite in kakovostne storitve, ki bodo prispevale k večji stabilnosti, razvoju organizacije in trajnosti delovnih mest, bistveno pa bo prispeval tudi k razvoju področja otrokovih pravic.

Glavne aktivnosti projekta so: vzpostavitev intraneta, prenovljena podoba in vsebina ZPMS Novičk, priprava načrta za vzpostavitev spletne trgovine, aktivacija in promocija spletne platforme OPIN.ME za e-participacijo mladih, delavnice za otroke in mlade na občinskih in regijskih nivojih o participaciji in otrokovih pravicah, vzpostavitev in izvedba občinskih in regijskih Otroških parlamentov in priprava osnutka Strategije o participaciji otrok.

PRAVA ZVEZA

Nosilec: Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi

Partnerji: Zveza prijateljev mladine Slovenije (TOM telefonâ), Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo informacijski center Legebitra, Zavod Mladi zmaji, Iz principa in Društvo za nenasilno komunikacijo.

Financer: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo MOL, Urad za mladino

Trajanje: februar 2019–december 2019

S projektom Prava zveza si parterji prizadevamo, da bi mladi znali prepoznati različne oblike nasilja in lastno nasilno vedenje ter da ustrezno ukrepati ob nasilju. Vsakoletne dejavnosti projekta zajemajo sodelovanje na izobraževanju članov mreže, prostovoljcev in širše javnosti ter sodelovanje na raznih informativno-promocijskih dogodkih.

CENTER ZA VARNEJŠI INTERNET SLOVENIJA

Nosilec: Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede,)

Partnerji: Zavod Arnes, Zveza prijateljev mladine Slovenije (TOM telefonâ), Zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije

Financerja: Agencija INEA pri Evropski komisiji (prek Instrumenta za povezovanje Evrope) in Ministrstvo za javno upravo

Trajanje: januar 2019–december 2020

Projekt Center za varnejši internet Slovenija združuje tri komponente: SAFE.SI – točka osveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij (Awareness Centre Safe.si); SPLETNO OKO – točka za anonimno prijavo nelegalnih spletnih vsebin, kamor sodijo spolne zlorabe otrok (otroška pornografija) in sovražni govor (Hotline Spletno oko), ter TOM telefon (Helpline TOM telefon). TOM zagotavlja informacije, nasvete in pomoč otrokom, mladim in staršem o tem, kako ravnati s škodljivo vsebino, škodljivimi stiki in spletnim nasiljem. Poleg telefonskega svetovanja nudi TOM telefon tudi svetovanje preko e-pošte, spletnih obrazcev in spletne klepetalnice; da bi se še bolj približali mladim in njihovim staršem kar zadeva težave s spletom, smo povečali tudi našo prisotnost na Facebooku.

SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA – SOPA

Nosilec: Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo RS za zdravje

Partnerji: zdravstveni domovi, centri za socialno delo, policijske uprave, občine in nevladne organizacije s področja zdravljenja alkoholizma ter druge nevladne organizacije: Društvo za zdravje srca in ožilja, Slovenska Karitas, Šent, Športna unije Slovenije, Zveza paraplegikov Slovenije in Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Financerja: Evropski socialni sklad (80 %) in Republika Slovenija (20 %)

Trajanje: september 2018– september 2021

Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice, ki jih ima tvegano in škodljivo pitje alkohola za posameznika in za njegove svojce. Pristop SOPA temelji na treh kratkih ukrepih.

ZPMS sodeluje pri kratkem ukrepu 3, ki se nanaša na vsakodnevno izvajanje pristopa SOPA z ranljivimi skupinami po Sloveniji in prav tako temelji na informiranju o škodljivosti čezmernega pitja alkohola in usmerjanju posameznikov k ustreznim virom pomoči. V okviru lastnih dejavnosti s pomočjo 8 izvajalcev na terenu informiramo o tveganem pitju alkohola in spodbuja zdrav način življenja. Pilotno uvajanje pristopa SOPA se izvaja v 18 lokalnih okoljih: Murska Sobota, Gornja Radgona, Slovenska Bistrica, Laško, Sevnica, Brežice, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Kočevje, Idrija, Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Radovljica/Bled, Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj

.

PODVIG

Nosilec: Zavod RS za šolstvo   

 

Partnerji: Vzgojno-izobraževalni zavodi: 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij; Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko; Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta; Šola za ravnatelje; Institut Jožef Stefan, Gospodarska zbornica Slovenije; Društvo Humanitas – center za globalno učenje in sodelovanje; Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova; in Zveza prijateljev mladine Slovenije

Financerja: Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000, 00 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Trajanje: november 2017-avgust 2022

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.
Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

TRAJNOSTNO. LOKALNO. GLOBALNO.

Nosilec: SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Partnerji: konzorcij – Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Mirovni inštitut, Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Pravno informacijski center – PIC, Zavod Povod, Slovenska Karitas, Slovenska filantropija, Ekvilib inštitut, Zavod Tri in platforma SLOGA.

Financer: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Trajanje: januar 2018 – oktober 2020

Cilj projekta je prek ozaveščanja javnosti, spodbujanja globalnega učenja in usklajenega zagovorništva krepiti podporo mednarodnemu razvojnemu sodelovanju, mednarodni humanitarni pomoči ter globalnem učenju in povečati prepoznavnost globalnih ciljev, ki so jih države sveta, med njimi tudi Slovenija, sprejele septembra 2015. V okviru projekta bo izvedenih več kot 270 dejavnosti, od različnih dogodkov po vsej Sloveniji, delavnic globalnega učenja za mlade in izobraževalce, izdaje gradiv, spletne ozaveščevalne kampanje, do gostovanj na regionalnih radijskih in televizijskih postajah.

Zveza prijateljev mladine Slovenije v sklopu tega projekta izvaja izobraževanja za mentorje natečaja Evropa v šoli.