Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja bomo danes ob 18.00 s posebnim Facebook Live dogodkom z naslovom “Kaj si mladi želijo, da bi odrasli vedeli o njih” in predstavitvijo istoimenske publikacije izpostavili skrb za duševno zdravje ter našo skupno odgovornost za spodbujanje zavedanja in razumevanja tega pomembnega področja zdravja. 

Publikacija je nastala v okviru vseslovenske akcije “TOM potuje, otroke obiskuje” v izvedbi programa TOM telefon(r), ki deluje pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

Zakaj akcija: povečanje duševnih stisk otrok in mladostnikov v času epidemije

Pomembna značilnost TOM telefona je spremljanje statistike in trendov med prejetimi kontakti. Spremembe hitro zaznamo. Na primer: pri vzpostavitvi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa ob epidemiji Covid-19 smo takoj prvi teden zaznali močan vpliv na otroke in mladostnike. Običajne tematike, kot so vrstniki, ljubezen, spolnost, šola, so stopile v ozadje, v ospredje pa so prišle težje teme, kot so duševne stiske, samomorilnost, samopoškodovanje, anksioznost in odnosi v družini. Upadlo je število klicev, predvsem zafrkantskih, podaljšali pa so se svetovalni klici. Občutno se je povečalo število klepetov v spletni klepetalnici. Opazili smo, da se mladi zapirajo vase in s svojimi stiskami ostajajo sami. Želeli smo jim priti nasproti, jim sporočiti, da niso sami ter jih spomniti na pomen pogovora.

Na TOM telefonu smo zato sestavili šolsko uro v obliki delavnice in povabili osnovne šole, da se priključijo akciji, ki smo jo poimenovali »TOM potuje, otroke obiskuje«. Nahrbtnik TOM telefona je potoval po 12-tih slovenskih regijah in obiskal kar 193 osnovnih šol. Vsaka šola, ki se je vključila, je gostila nahrbtnik 7 dni in v razredih od 4. do 9. razreda izvedla delavnico o TOM telefonu in pomenu pogovora. Razredniki so na delavnici otroke povprašali tudi, o katerih vprašanjih ali temah se ne morejo ali ne upajo pogovoriti s starši ali drugimi odraslimi. Svoja vprašanja, strahove, težave so zapisali na listek ter ga anonimno oddali v škatlico. Vse anonimno podane zapise otrok smo zbrali, pregledali in analizirali na TOM telefonu. Na koncu delavnice je vsak razred v ‘spominsko knjigo’ tudi narisal ali zapisal razlago slogana TOM telefona “Odgovor je pogovor”. V sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije smo en razred v vsaki od 12 regij nagradili za najbolj izvirno razlago slogana. 

Akcija ima štiri pomembne komponente:

  • približati pomen pogovora učencem, učiteljem in staršem;
  • približati TOM kot možen vir pomoči, kadar se mladi znajdejo v stiski, imajo vprašanje ali potrebujejo pogovor;
  • spodbuditi učence, da vsak v sebi ozavesti teme, o katerih si ne upa spregovoriti ali se pogovoriti s starši ali s kom odraslim;
  • povezovanje osnovnih šol med seboj preko potujočega TOM nahrbtnika.


Zakaj publikacija: 10.693 anonimnih zapisov – dragocen vpogled v svet otrok

Celotna akcija, še posebej pa delavnica, je bila zastavljena na interaktiven način.  Pomembno se nam je zdelo, da šole prosimo, da otrokom omogočijo in zagotovijo, da svoja vprašanja zapišejo in oddajo popolnoma anonimno. Z zagotovitvijo anonimnosti smo želel zaobiti tisto, kar nas ponavadi najbolj ovira, da bi spregovorili. Čutimo lahko strah, da bomo zavrnjeni ali morda sram, da se nam to sploh dogaja. Torej, učenci so teme, o katerih si ne upajo spregovoriti ali se pogovori s starši ali s kom odraslim, zapisali na listek, ga prepognili in oddali v škatlico. Vse zabrane listke je šola poslala na TOM telefon. Ko smo začeli z zbiranje in prebiranjem teh zapisov, smo bili enostavno ganjeni. Zavedali smo se, da je pred nami zelo dragocen vpogled v svet otrok.


Vsebinska razdelitev zapisov na kategorije: vrstniki, družina, šola, psihične težave in drugo

V publikaciji predstavljamo rezultate analize prejetih zapisov učencev iz akcije TOM potuje. Prejeli smo 10.693 anonimnih zapisov. Vsak zapis smo razvrstili po kategorijah, glede na vsebino: vrstniki, družina, šola, ljubezen, telesni razvoj in spolnost, telesne težave, internet, psihične težave, nasilje, zasvojenost, zloraba, samomor, socialno-ekonomska stiska, ostalo. Dobljene zapise smo primerjali tudi z rezultati letne analize kontaktov TOM telefona. Primerjava pojavljanja vsebin TOM POTUJE in TOM TELEFONA je pokazala, da so si rezultati precej podobni.

Kategorije smo še dodatno razdelili v teme – na primer: kategorija Družina je razdeljena na teme: odnosi s starši, odnosi s sorojenci, odnosi med staršema, ločitev, nasilje v družini, odnosi v širši družini, smrt-bolezen v družini, alkoholizem v družini, druge zasvojenosti v družini, psihične težave staršev, beg od doma. 


Bistvo publikacije so statistični podatki in zapisi učencev

Zavedati se moramo, da so bistvo te publikacije statistični podatki, saj je vzorec več kot 10.000 precej velik, zato lahko trdimo, da so rezultati relevantni. Poleg statističnih podatkov pa so bistvo te publikacije tudi primeri učencev – zapisi so takšni, kot smo jih prejeli od učencev, in nam omogočajo izjemen vpogled v svet otrok.

Izsledki analize podatkov

  • Izstopa ugotovitev, da je med vsemi prejetimi zapisi zgolj 5 % učencev zapisalo, da nimajo težav oziroma lahko svoje težave delijo in rešujejo s starši. Iz preostalih 95 % zapisov učencev pa je mogoče razbrati, da svojih težav ne morejo zaupati staršem oziroma si ne upajo z njimi pogovoriti o tem, kar jih teži.
  • Najbolj zastopane kategorije so: vrstniki, družina, šola, psihične težave, ljubezen, nasilje, spolnost.  Vsak peti učenec je pisal o težavah z vrstniki, vsak peti o težavah v družini in vsak osmi o psihičnih težavah.
  • Med vsemi temi kategorijami je bilo zaznati očitno prevlado tem, povezanih z medsebojnimi odnosi. V zapisih so nam učenci pokazali, kako pomembni so za njih odnosi, tako s starši kot prijatelji in vrstniki.

VRSTNIKI – 21 %

Otroci in mladostniki se na TOM telefon največkrat obrnejo zaradi tem, povezanih z vrstniki. Da jim ravno odnosi z vrstniki povzročajo največ izzivov in skrbi, pa se je izkazalo tudi v akciji TOM potuje.

TOM POTUJE: Kar 83 % učencev je v kategoriji Vrstniki navajalo težave v odnosih. Pri fantih je prisotnega več nasilja, med dekleti pa je več obrekovanja. Pri obeh spolih je prisotnega veliko zafrkavanja, predvsem vezanega na telesni izgled. Pomembna jim je pripadnost in sprejemanje s strani svojih vrstnikov. Mnogi so za to prikrajšanji, kar močno vpliva na njihovo počutje in lastno vrednost. Odnose med prijatelji in sošolci pogosto zapletejo tudi ljubezenske težave.

DRUŽINA – 20 %

Teme, vezane na družino, so druge najpogostejše težave, zaradi katerih se otroci in mladostniki obračajo na TOM telefon, kot tudi težave, o katerih so pisali učenci v akciji TOM potuje.

TOM POTUJE: Več kot polovica zapisov v kategoriji Družina je bila vezana na težave v odnosu s starši. Otrokom je pomembno, da se doma čutijo sprejete, vredne in da imajo dober odnos s starši. Zanima jih, kako vzpostaviti boljši odnos s starši in kako se pogovarjati z njimi, saj kljub želji po pogovoru s starši večkrat ne najdejo besed oz. se bojijo z njimi spregovoriti o določenih temah. Učenci so pisali tudi o težavah, ki jih prinašajo neurejeni odnosi med staršema. Ni pa bilo zaznati toliko zapisov glede nasilja v družini, kot se s to problematiko obračajo na TOM telefon.

ŠOLA – 18 %

Vsebina, vezana na šolo, se tako pri otrocih in mladostnikih v akciji TOM potuje kot pri svetovanju na TOM telefonu največkrat navezuje na šolske ocene in učenje.

TOM POTUJE: Veliko učencev navaja, da se bojijo slabih ocen zaradi pričakovanj staršev. Strah jih je padca učnega uspeha in posledično nezmožnosti vpisa na želeno srednjo šolo. Nekaterim težave povzroča učenje, primanjkuje jim motivacije in volje. Drugi se soočajo s hudo tremo in strahom pred preizkusi znanja.

PSIHIČNE TEŽAVE – 13 %

Med epidemijo Covid-19 (v letih 2020 in 2021) so na TOM telefonu pri otrocih in mladostnikih v ospredje močno stopile stiske, povezane s težavami v duševnem zdravju (samopoškodovanje, samomorilne misli, depresija, anksioznost). Žal smo tudi v akciji TOM potuje prejeli veliko število zapisov učencev, v katerih izražajo globoko stisko zaradi psihičnih težav.

TOM POTUJE: V zapisih učenci navajajo osamljenost, obup, občutek nevidnosti. Hrepenijo po tem, da bi jim nekdo namenil pozornost, prisluhnil njihovim bolečinam in jih sprejel takšne kot so. Učenci so zelo velikokrat izpostavljali anksioznost in strah, vezan na različna področja. Beseda strah se je pojavila pri vsakem 16. zapisu učencev. Prav tako veliko učencev ve za stiske svojih prijateljev, a ne vedo, kako jim pomagati, to pa jih bremeni.


LJUBEZEN – 10 %

Najpogostejši tematiki znotraj kategorije ljubezen, zaradi katerih mladi poiščejo pomoč, sta po podatkih TOM telefona zaljubljenost in težave v ljubezenskem odnosu. Enako se je izkazalo tudi v akciji TOM potuje, pri čemer tu močno prevladovala tematika zaljubljenost.

TOM POTUJE: Učenci se srečujejo z dilemami, kako ravnati s privlačnostjo, ki jo čutijo. V intimne odnose vlagajo veliko časa in psihične energije. Soočajo se z vrsto težav v ljubezenskih odnosih. Zaljubljenost pa jim prinaša težave tudi v odnosu s prijatelji.


NASILJE – 6 %

Nasilje je na TOM telefonu ena od mnogih vsebin, ki jo pri stikih z otroki in mladostniki zaznajo svetovalci. Iz podatkov, dobljenih v akciji TOM potuje, izhaja, da so 4 % učencev že bili žrtev nasilja. Najpogosteje gre za nasilje v družini in medvrstniško nasilje.

TOM POTUJE: Med učenci prevladuje predvsem psihično nasilje, temu sledi fizično. Zaznati je bilo tudi prisotnost spolnega nasilja. Najpogosteje prisoten občutek, ki ga opisujejo ob tem, je občutek nemoči. Prav tako so učenci izražali stisko v primerih, ko so priča nasilju in ne vedo, kako reagirati in pomagati drugemu. Še posebej ranljivi so tisti otroci, ki so izpostavljeni nasilju v domačem okolju, ne glede na to, ali so sami žrtve ali priče nasilju. Nekateri učenci pa so pisali o tem, da ne vedo, kako pomagati sebi, da ne bi bili nasilni.

TELESNI RAZVOJ IN SPOLNOST – 4 %

»Želim več pogovora o ljubezni in odnosih, o simpatijah, o spolnosti, spolnih odnosih in spolnih udih,« je zapis enega od učencev v akciji TOM potuje. S podobnimi vprašanji se srečujemo tudi na TOM telefonu.

TOM POTUJE: Učenci se sprašujejo, ali se telesne spremembe dogajajo le njim, ali je to normalno, ob tem jim je neprijetno, so negotovi in zaskrbljeni. Doživljajo lahko tudi odpor do lastnega telesa. Večkrat se sprašujejo kdo so, kaj jim je všeč in kdo jim je všeč. Strah pred negativnimi odzivi in ne sprejemanjem s strani bližnjih in okolice pa je glavni razlog, da o tem ne govorijo in potlačijo ali skrivajo svoja čustva. Prav tako zapisi kažejo, da učence glede spolnosti zanimajo zelo praktične stvari. Dekleta pa so zaskrbljena predvsem zaradi menstruacije in ob tem še vedno čutijo sram in strah.

RAZLIČNI ZAPISI

Velikokrat težave otrok in mladostnikov, ki poiščejo pomoč na TOM telefonu, vključujejo več različnih vsebin in tematik. Kompleksnost stisk kažejo tudi zapisi učencev v akciji TOM potuje. Nekateri zapisi učencev so pokazali tudi, kako raznoliko otroci razmišljajo, dojemajo in čutijo sebe ter svet okoli sebe.


Glavno sporočilo otrok: Potrebujemo vas, ne puščajte nas samih s temami, ki so za nas pomembne.

In kaj si želijo otroci in mladostniki, da bi odrasli o njih vedeli? Kot kažejo zapisi, veliko otrok s svojo stisko še vedno ostaja samih. Želijo si, da bi se lahko s starši pogovarjali o vseh izzivih, s katerimi se srečujejo tekom odraščanja. Zavedati se moramo, da je v njihovem svetu to, s čimer se soočajo, glavni problem, zaradi katerega se lahko zelo obremenjujejo. Morda se nam odraslim včasih zdijo te skrbi majhne in nepomembne, vendar otrokom niso. Tisto, kar je otrokom v pomoč, je naš čas in naše zanimanje za njihovo doživljanje. Naše besede, da jih slišimo, vidimo, razumemo in da so takšni, kot so, povsem v redu. V veliko pomoč jim je izkušnja, da so občutki v njih obvladljivi, težave pa rešljive. Od nas je odvisno, ali bomo takšni odrasli, na katere se bo otrok obrnil ali ne. Naša odgovornost je, da jih podpremo in ustvarimo okolje, v katerem se bodo lahko izrazili in razvijali v samozavestne, empatične in odgovorne posameznike.

Celotno publikacijo najdete tukaj: