Danes smo Varuhu človekovih pravic RS in Zagovorniku načela enkakosti poslali pobudo z naslovom Neenaka obravnava/obdavčitev staršev, ki delajo s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva.

 

Februarja 2021 je FURS na svoji spletni strani objavil Brošuro o dohodku iz dejavnosti. Dokument pojasnjuje nov način obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za samostojne zavezance. Spremenjeno politiko obračunavanja dohodnine za samozaposlene, ki jim država plačuje del socialnih prispevkov, se uporabi že za leto 2020 ob nespremenjeni zakonodaji. Med temi so starši samostojni podjetniki, ki imajo normiran s.p. (kar pomeni, da pri obračunu dohodnine uveljavljajo normirane odhodke – višina je določena z zakonom – namesto, da bi uveljavljali dejanske odhodke) in uveljavljajo pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov in dela s krajšim delovnim časom upravičeni zaradi starševstva oziroma varstva in nege otrok.

Nova politika obračunavanja dohodnine določa, da se obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih nekaterim samostojnim podjetnikom in podjetnicam plačuje država v zakonsko določenih primerih (torej tudi staršem, ki delajo s krajšim časom), štejejo med prihodke. Tistim s.p., ki niso normirani, se potem na odhodkovni strani upoštevajo celotni plačani socialni prispevki, torej del, ki ga pokrije država in del, ki ga pokrije zavezanec sam. Rezultat je nižja davčna osnova. Pri s.p. ki so normirani in jim država plačuje prispevke, se ti prav tako vštevajo med prihodke, na odhodkovni strani pa jih ne morejo uveljavljati, saj bo po novem država fiktivno štela, da so všteti med normirane odhodke, ker dejanskih odhodkov normiran s.p. ne more uveljavljati.

V praksi to pomeni, da bodo starši, večinoma so to mame, ki imajo normiran s.p. in delajo s skrajšanim delovnim časom zaradi starševske skrbi in nege, plačevali višjo dohodnino. Za primerjavo pa obdavčitev staršev, ki so v delovnem razmerju in prav tako koristijo pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov in dela s krajšim delovnim časom upravičeni zaradi starševstva oziroma varstva in nege otrok ostaja nespremenjena. Trdimo, da so s tem samozaposleni starši, ki uveljavljajo normirane odhodke postavljeni v neenakopravni položaj glede na samozaposlene, ki niso starši in glede na starše, ki so v delovnem razmerju in prav tako koristijo pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov in dela s krajšim delovnim časom upravičeni zaradi starševstva oziroma varstva in nege otrok, saj bodo samozaposleni starši plačevali višjo dohodnino.

Trdimo, da se s tem tudi izniči namen ZDoh-2, ki v 9. točki 20. člena določa, da se dohodnine ne plača od obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za posamezne zavarovance v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost. Navedena oprostitev, tudi po razlagi FURS-a, velja za vse zavarovance ne glede na podlago zavarovanja ter ne glede na način ugotavljanja davčne osnove. Z omenjeno spremembo bodo socialni prispevki samozaposlenih staršev dejansko obdavčeni.

Po našem mnenju gre za neupravičeno, diskriminatorno obravnavo slednjih, in sicer zaradi osebne okoliščine starševstva.

 

Breda Krašna                                                                                                                   Darja Groznik
Generalna sekretarka ZPMS                                                                                            Predsednica ZPMS

 

Pripravila:
Darija Maksimović Gončin, univ. dipl. prav.
Strokovna sodelavka ZPMS in Središča ZIPOM