Danes, 25. marca 2023 je zasedala 47. skupščina Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Med drugim je bilo za nov štiri letni mandat izvoljenih 12 novih članov/ic Upravnega odbora ZPMS, pet članov/ic Nadzornega odbora ZPMS in pet članov/ic Častnega razsodišča ZPMS.

Kot uvod v srečanje so se predstavile kandidatke za nove Članice ZPMS in sicer DPM Pesnica, DPM Med bloki in DPM Leskovec. Skupščina je vse kandidatke potrdila v članstvo v ZPMS, ki tako združuje 113 Članic iz cele Slovenije.

Sledila je poglobljena razprava o finančnem in vsebinskem poročilu delovanja ZPMS za leto 2022, o poročilu Nadzornega odbora ZPMS in Častnega razsodišča ZPMS za leto 2022. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta. Obravnavan in sprejet je bil tudi program dela in finančni načrt ZPMS za leti 2023/24. Ker je Skupščina ZPMS v lanskem letu sprejela nov Statut ZPMS, je Skupščina ZPMS danes sprejela usklajene poslovnike o delu vseh treh organov ZPMS. 

Sledila je izvolitev članov Upravnega in Nadzornega odbora ZPMS in Častnega razsodišča ZPMS. Člani Upravnega odbora ZPMS so postali: Jelka Jelovšek Srebot, Tjaša Sušin, Manca Perko, Cvetka Vereš, Bojana Špegel, Katja Šribar, Zlatko Avbar, mag. Maja Krajnc Ružič, Urška Vrtačnik, Iva Devetak, Pavla Peterle Udovič in Ljuba Miljušević; Nadzornega odbora ZPMS: Ivanka Černelič Jurečič, Aleš Urek, mag. Rosvita Svenšek, Nace Breitenberger in Alenka Muc; Častnega razsodišča ZPMS pa: Dušan Jager, Vida Ban, Stanka Damjan, Zdenka Šturm in Liana Kalčina Srhoj.

Ob koncu je bil sprejet še Pravilnik o celostni grafični podobi ZPMS.