Organizacije Dobrodelno društvo Petka za nasmeh, Slovenska filantropija, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Delavska svetovalnica, Nacionalni forum humanitarnih organizacij ter društvo Kralji ulice obsojamo zadnje javne napade na prejemnike socialnih transferjev ob sprejetih spremembah socialne zakonodaje, ki dviguje osnovni znesek minimalnega dohodka na 385,05 evra. Prejemniki socialnih transferjev so bili ob tem v javnosti namreč večkrat ožigosani kot demotivirano javnofinančno breme.

ZSVarPre, 4. Člen, točka 1:
Z denarno socialno pomočjo se upravičencu do le te za čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje.

Namenjena je tistim posameznikom in posameznicam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati.

Prejšnji teden sprejet osnovni znesek minimalnega dohodka v znesku 385,05 EUR pomeni višino minimalnih kratkoročnih življenjskih stroškov, ki še omogočajo preživetje posameznika, iz leta 2009 (t.i. verzija 3). Izračuni Inštituta za ekonomske raziskave (IER) so že leta 2009 pokazali na potrebo po zvišanju osnovnega zneska minimalnega dohodka s takratnih 221,70 EUR na 385,08 EUR (pri začasni denarni socialni pomoči). Skratka, pri prejšnji teden sprejetem dvigu sploh ne gre za dvig, temveč za uskladitev osnovnega zneska minimalnega dohodka z izračunano višino iz leta 2009 (t.i. verzija 3).

Prejemniki denarne socialne pomoči so pogosto večkratno in izjemno socialno izključeni, kar se pogosto odraža v tem, da so jim mnoge (socialne) pravice težje dosegljive. Z nižanjem sredstev za zagotavljanje minimalnih življenjskih potreb oziroma neusklajevanjem osnovnega minimalnega dohodka se ljudi z roba tako potiska še v večjo revščino in stisko.

Obsojamo tudi vse neutemeljene napade na sodržavljane, ki so se znašli v stiski in so posledično prejemniki denarne pomoči. Tako na socialnih omrežjih kot v širši javnosti. Na žalost se je gonji proti revnim pridružil tudi del medijev. (Socialna) država je tista, ki mora poskrbeti za pravice ter dostojno življenje ljudi ( in jim ne zgolj omogočati preživetja), za to ostro obsojamo vsakršno obsojanje že tako najranljivejših posameznikov in posameznic in pozivamo državo, da prevzame (z ustavo) zapisane odgovornosti za uresničevanje človekovih pravic.

Navedene nevladne organizacije zato sporočamo vsem odgovornim v državi: ne obsojajte revežev. Obsojajte in spremenite sistem, ki ustvarja reveže!