Projekt Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov (Središče ZIPOM) je namenjen podpori, spodbudi in koordinaciji nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva pravic otrok in mladostnikov. Projekt spodbuja trajnostni razvoj, saj s posrednim vplivanjem prek informiranja in svetovanja nevladnemu sektorju ter aktivnim sodelovanjem z odločevalci vpliva na večanje senzibilnosti za uresničevanje pravic otrok in mladostnikov, kar dolgoročno ustvarja pravičnejšo družbo, v kateri otrokom omogočimo biti otroci.

Na podlagi spremljanja in raziskovanja trenutnih razmer na področju pravic otrok in mladostnikov v domačem in evropskem prostoru, najnovejših izsledkov, člankov in raziskav bomo skrbeli za visoko kakovost informiranja, zagovorništva in zakonodajnih pobud. Dobra seznanjenost z informacijami bo omogočila kvalitetno ponudbo nevladnemu sektorju. Posledično bo dosežen pomemben napredek na področju spoštovanja, uveljavljanja in zagotavljanja pravic otrok in mladostnikov v Sloveniji.

Pri svojem delu namreč ugotavljamo, da so otroci in mladostniki v družbi še vedno razumljeni kot nekompetenten sogovornik. Spoštovanje pravic otrok in mladostnikov v Sloveniji v praksi na marsikaterem področju zaostaja za nivojem nekaterih držav Evropske unije. Zato bomo skupaj s podpornimi organizacijami, našimi društvi in zvezami sodelovali pri oblikovanju pobud za spremembo zakonodaje na naslednjih področjih:

  • za vzpostavitev samostojnega instituta varuha otrokovih pravic,
  • za sprejem zakona o otrokovih pravicah in njihovem uresničevanju ter
  • za spremembe zakona o medijih.

Za dosego ciljev projekta bomo izvedli vrsto aktivnosti, od delovnih srečanj z nacionalnimi institucijami, odgovornimi za posamezna področja, do posvetov in srečanj z NVO, izobraževanj in usposabljanj za NVO in njihove člane na področju otrokovih pravic, svetovalnih in mentorskih ur za vsebinske NVO, skupnih akcij za ozaveščanje širše javnosti in medijev o pravicah otrok in mladostnikov. Izdelali bomo spletni portal, zloženko ter priročnik za javno upravo o pravicah otrok in mladostnikov v Sloveniji in Evropski uniji.

Načrtujemo, da bomo v tem projektu začeto sodelovanje razvijali tudi po koncu projekta.

Središče ZIPOM je namenjeno nevladnim organizacijam z vsebinsko sorodnega področja otrokovih pravic, zato vas toplo vabimo k sodelovanju.

Članstvo je brezplačno in vam prinaša naslednje ugodnosti:

  • redno obveščanje o dogodkih Središča ZIPOM;
  • bodočo objavo povezave nevladne organizacije na spletni strani Središča ZIPOM;
  • bodoče prejemanje e-novic;
  • možnost sodelovanja z vsebinsko sorodnimi nevladnimi organizacijami;
  • možnost nagovora in dialoga z javno upravo, mediji in gospodarstveniki;
  • možnost aktivnega sodelovanja pri vseh aktivnostih Središča ZIPOM: usposabljanja s področja zakonodaje otrokovih pravic; delavnice s področja vaše prakse ter primerov dobre prakse v zvezi s pravicami otrok; mentorske ure; evalvacije v zvezi z vašim zadovoljstvom z vsebinami projekta ter načinom obveščanja; skupni akciji za medije in gospodarstvo; skupna akcija za javno upravo »Uzakonimo pravo za otroke« in druge aktivnosti.

Pristopno izjavo najete na povezavi.

Pošljite jo na e-naslov: sara.geiger.bukovec@zpms.si ali po navadni pošti (ZPMS, Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana: za Središče ZIPOM) najkasneje do 1. februarja 2013.

Dodatne informacije:
Sara Geiger Bukovec, univ.dipl.soc.del.
Strokovna sodelavka ZPMS – vodja projekta Središče ZIPOM
tel.: 012396723
spletna stran: www.zpms.si