SITI BESED – Sporočilo za medije

Pobudniki, partnerji in podporniki akcije, spoštovani donatorji!

Leto 2012 je bilo leto sitih besed!

Konec leta 2012 je presegel vsa pričakovanja. Podporniki smo v desetih tednih od začetka akcije dokazali, da smo zares siti besed in zbrali kar 113.135,68 € za pomoč lačnim otrokom. Predvsem zadnjih štirinajst dni (18. 12. do 31. 12. 2012) je bilo izredno uspešnih, saj se je v tem času z zbranimi 43.410,00 € znesek sredstev skoraj podvojil!

Hkrati pa smo vsi skupaj z vztrajnostjo dosegli, da so poslanci v petek, 28. 12. 2012, tudi soglasno potrdili nov zakon o šolski prehrani.

Vabljeni, da to res super novico delite naprej!

https://www.facebook.com/sitibesed; http://www.sitibesed.si/mediji/sporocilo-za-medije/

Sporočilo za medije

Več

Pravila in pogoji nagradnih iger na ZPMS

Pravila in pogoji nagradne igre na Facebook strani Zveze prijateljev mladine Slovenije.

 1. člen
  Organizator Facebook nagradne igre na FB strani Zveze prijateljev mladine Slovenije je Zveza prijateljev mladine Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
  Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakor koli povezana s socialnim omrežjem ali podjetjem Facebook.
  V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo veljaven FB profil in naslov za pošiljanje v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: udeleženci) z izjemo zaposlenih na Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
  Nagradna igra poteka od 15. 12. 2023 do 18. 12. 2023. Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi udeleženci sodelujejo v nagradni igri.
  Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo potekalo na datum, ki je objavljen v objavi nagradnega vprašanja.
 2. člen
  Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da registrirani Facebook uporabniki v komentar zapišejo pravilen odgovor na zastavljeno nagradno vprašanje. Šteje se, da se sodelujoči z vpisom pravilnega odgovora v komentar in s sodelovanjem, strinjajo z vsemi pogoji te nagradne igre in jih v celoti sprejemajo.
  V nagradni igri lahko posamezni Facebook uporabniki sodelujejo kolikor krat želijo, vendar lahko nagrado prejmejo le enkrat.
  S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njegovo ime in priimek ali uporabniško ime Facebook profila objavita na Facebook strani TOM telefon®-a in Zveze prijateljev mladine Slovenije na seznamu nagrajencev.
 3. člen
  Nagrade so sestavljene iz promocijskih materialov Zveze prijateljev mladine Slovenije in njihova vrednost ne presega vrednosti, ki je določena v 3. odstavku 108. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11, s spremembami), to je 42 EUR.
 4. člen
  Organizator bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo na časovnici Facebook strani, kjer ga bo pozval, da v nabiralnik Facebook strani  sporoči svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov za pošiljanje). Nagrajenec mora v 7 dneh od objave obvestila o nagradi na časovnici Facebook strani TOM telefon® posredovati navedene osebne podatke. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti na naslov, ki ga bo sporočil v nabiralnik, ki je opredeljen v prejšnjem stavku tega člena. Če se nagrajenec ne odzove oz. v 7 dneh ne posreduje zgoraj naštetih osebnih podatkov ali ne prevzame nagrade v zakonsko določenem roku ter se nagrada zato vrne na naslov pošiljatelja, se šteje, da se je odpovedal nagradi, s tem pa tudi izgubi pravico do prejema nagrade. Nagrada se v tem primeru ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca.
  V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ter v primeru utemeljenega dvoma o lažnem ali podvojenem Facebook profilu udeleženca, si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.
  Udeleženec izgubi pravico do nagrade tudi, če organizator ugotovi, da:
  – udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja v nagradni igri, vključno z veljavnim naslovom za pošiljanje v Sloveniji;
  – je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
  – udeležencu nagrade, zaradi napačno posredovanih podatkov iz njegove strani, ni mogoče dostaviti;
  – udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.
  Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.
 5. člen
  Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženec in/ali kdor koli tretji imel zaradi sodelovanja v nagradni igri.
  Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.
 6. člen
  Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri.
  Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati.
 7. člen
  Žreb nagrajencev organizator opravi med vsemi pravilno prejetimi odgovori. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultat ni mogoča.
  Organizator si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri določenem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. brskalnik Internet Explorer 6) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna. Organizator si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Organizator ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.
 8. člen
  Sodelovanje v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika, da organizator igre hrani podatke sodelujočega (ime, priimek, naslov, pošta in kraj) in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebnih podatkov ne bo posredoval niti socialnemu omrežju Facebook.
  S pisno zahtevo, poslano na naslov: ZPMS, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana ali info@zpms.si ali z zahtevo, podano preko spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani www.zpms.si, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: ZPMS, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana ali info@zpms.si oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na spletni strani: www.zpms.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Več informacij o tem:https://www.zpms.si/wp-content/uploads/2019/07/informacije_za_posameznike___objava_na_www.pdf

 1. člen
  Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave rezultatov na Facebook strani Zveze prijateljev mladine Slovenije.
  V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
  Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti.
  O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani ZPMS.
  Pravila in pogoji nagradne igre začnejo veljati z dnem začetka nagradne igre.
 2. Ljubljana, 15. 12. 2023

Pravila in pogoji nagradnih iger v Viber skupini ZPMS

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah v VIBER SKUPINI ZPMS

Več