Posvet s predstavniki nevladnih organizacij

Državni zbor, 3. 10. 2022

Na današnjem pomembnem POSVETU O BOLJŠI PRIHODNOSTI ZA OTROKE je bilo veliko strokovnih in utemeljenih predlogov ukrepov za izboljšanje položaja naših otrok. Predsednik vlade je izpostavil, da so vsi otroci naši otroci. Mi izpostavljamo, da bi za nase otroke najbolje poskrbeli z ustanovitvijo samostojnega Varuha otrokovih pravic, ki bi poskrbel tudi za implementacijo vseh današnjih predlogov.

 

Naš prispevek:

Slovenija je država, za katero lahko rečemo, da ima relativno dobro urejeno področje otrokovih pravic. A to še zdaleč ne pomeni, da do nespoštovanja in kršitev le-teh ne prihaja. Na vsak izgubljen otroški potencial je potrebno opozoriti in ga preprečiti. In to Zveza prijateljev mladine Slovenije (v nadaljevanju ZPMS) počne že 70 let. Naše programe delimo na štiri področja: zagovorništvo in participacija otrok, izobraževanje za aktivno državljanstvo, programi za prosti čas in socialno-humanitarni programi. Pomagamo vedno več družinam, kjer sta oba starša zaposlena in ne zmoreta pokrivati vseh stroškov. Še posebej pa so »na udaru« enostarševske družine in družine, v katerih je prisotna bolezen. Revščina po naših ocenah, ne glede na javno statistiko, narašča. Velik vpliv na to ima tudi energetska revščina. Največji izziv pa so spremenjene stiske otrok in mladostnikov v času epidemije, na kar je naša organizacija opozarjala že takoj po končanem prvem valu epidemije (spomladi 2020).

Ocenjujemo, da v Sloveniji obstajajo skupine otrok, ki so kontinuirano prezrte, njihov položaj se z leti žal ne izboljšuje, na primer romski otroci in otroci z migrantskim ozadjem.

Pandemija COVID-19 je po našem mnenju odprla številne pomanjkljivosti sistema pomoči otrokom na področju duševnega zdravja. Močno primanjkuje specialistov s področja duševnega zdravja otrok, čakalne dobe pa so nedopustno dolge. Država mora zagotoviti več specializacij s področja duševnega zdravja otrok.

Že več let opozarjamo na probleme, s katerimi se srečujejo starši otrok z redkimi boleznimi. Ti imajo omejen dostop do učinkovite zdravstvene oskrbe. ZPMS je že večkrat predlagala in danes predlagamo ponovno: država mora nemudoma oblikovati poseben SKLAD ZA OTROKE Z REDKIMI BOLEZNIMI, saj je nesprejemljivo, da se morajo starši v takih primerih obračati na humanitarne organizacije in zbiranje sredstev.

Nekateri otroci nimajo zagotovljenega dostopa do osnovne zdravstvene oskrbe in niso samostojni nosilci zdravstvenega zavarovanja. To je možno urediti s spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

V Sloveniji po podatkih SURS-a za lansko leto, živi pod pragom revščine 40.000 otrok (10% vseh otrok). Kot možne dolgoročne ukrepe za odpravo revščine otrok vidimo v univerzalnem otroškem dodatku, v neupoštevanju štipendij in otroškega dodatka v dohodek družine, v spremembi preživninskega sistema, v ukrepih za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, v brezplačnih učbenikih, v brezplačnem toplem obroku v šoli,… Ob tem, da letno na različne načine pomagamo do 10.000 družinam z otroki, do 30.000 otrokom, da smo letos peljali na letovanja 10.588 otrok, od tega 3186 brezplačno, 133 otrok s posebnimi potrebami, da sredstev za njihove spremljevalce ne dobimo na nobenem javnem razpisu, ker tak razpis niti ne obstaja.  Žal pa vseh stisk ne moremo rešiti.

Že več let opozarjamo na dolgotrajne sodne postopke, ki vključujejo otroke. Strokovni delavci, ki pri svojem delu pridejo v stik z otroki, potrebujejo dodatna izobraževanja, smernice ter podporo, saj gre za zelo občutljiva področja, pri čemer so otroci v ranljivih življenjskih situacijah. Potrebno je zagotoviti prednostne obravnave postopkov, povečati število sodnih izvedencev, obvezno uporabljati varne sobe, pripraviti strokovne smernice za zaslišanje otrok ter v prihodnje še nadgraditi Varno hišo za otroke z enotami po vsej Sloveniji.

Današnji posvet ocenjujemo kot pomemben. Imamo priložnost javno povedati, da mora država končno dobiti samostojnega in neodvisnega Varuha otrokovih pravic, ki bo glasno, argumentirano, včasih nepopustljivo, kontinuirano, sistematično vztrajal pri odpravi kršitev otrokovih pravic ter sprejemu ustreznejših sistemskih rešitev in izvajanju učinkovitejših ukrepov za odpravljanje ugotovljenih kršitev in reševanju nerešenih vprašanj (npr.: položaj otrok s posebnimi potrebami; duševno zdravje otrok; revščina in socialna izključenost; zagotavljanje pravice romskih otrok do dostojnih bivalnih pogojev, vključno z vodo, sanitarijami in elektriko ter njihovo pravico do izobrazbe; odprava prisilnih porok romskih deklet; obravnava nastanitve in izobraževanja otrok z migrantskim ozadjem; alternativna oskrba otrok; urejanje stikov s starši; zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje otrok; položaj otrok pred sodiščem; ustreznejše urejanje zaslišanja otrok; skrajšanje sedaj absolutno predolgih sodnih postopkov, ki odločajo o otrokovem položaju in njegovih pravicah; zagotovitev hitro dostopnih sodnih izvedencev v družinskih zadevah; celovito urejanje vprašanj nasilja nad otroki in medvrstniškega nasilja; odpravljanje pojavnih oblik diskriminacije, ponižujočega ravnanja in neustreznega kaznovanja otrok, varovanje zasebnega življenja brez zlorab na družbenih omrežjih, itd.).

 

Breda Krašna

Generalna sekretarka ZPMS