RAZGLASITEV EVROPSKEGA STEBRA SOCIALNIH PRAVIC

17. november, 2017, Götenborg, Švedska

Na današnji dan so Evropski parlament, države članice EU in Evropska komisija v okviru zasedanja Socialnega vrha EU razglasili Evropski steber socialnih pravic.

Evropski steber socialnih pravic je pobuda Evropske komisije, ki določa ključna načela in pravice za podporo pravičnih in dobro delujočih trgov dela ter sistemov socialnega varstva. Gre za zagotavljanje minimalne socialne zaščite, osnovne dohodkovne varnosti vseh državljanov EU, minimalne standarde kakovosti bivanja, dostojnega dela, varnega in zdravega delovnega okolja, enake možnosti in enakost obeh spolov. Steber ima potencial za uskladitev ekonomskih in socialnih vprašanj in za spodbujanje boljših politik za odpravo revščine otrok ter izboljšanje udeležbe otrok pri odločanju.

Steber zagotavlja nove in učinkovitejše pravice za državljane in gradi na 20 ključnih načelih, ki so razvrščena v tri kategorije: enake možnosti in dostop do trga dela, pošteni delovni pogoji ter socialna zaščita in vključenost. V okviru otrokovih pravic dodatno poudarjamo pomen 11. načela: skrb za otroke in podpora otrokom. Načelo omenja, da imajo vsi otroci pravico do cenovno dostopne in kakovostne predšolske vzgoje in varstva ter pravico do zaščite pred revščino. Otroci iz prikrajšanih okolij imajo pravico do posebnih ukrepov za zagotovitev enakih možnosti.

Evropski steber socialnih pravic predstavlja osnovo za vodenje socialne politike in politike zaposlovanja do leta 2025. Primarno je zasnovan za območje Evropske unije.

EVROPSKI DAN ZA ZAŠČITO OTROK PRED SPOLNIM IZKORIŠČANJEM IN SPOLNO ZLORABO

Svet Evrope je maja 2015 sprejel odločitev o razglasitvi 18. novembra za Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. Tako letos obeležujemo že tretjo obletnico.
Spolno izkoriščanje in spolna zloraba se lahko zgodita na spletu, po telefonu, na ulici ali preko spletne kamere, doma ali v šoli. Storilec je lahko oseba, ki ji otrok zaupa ali popolni tujec. Povzročata doživljenjsko škodo otrokovemu telesnemu in duševnemu zdravju.

Da bi preprečili ta kazniva dejanja, preganjali storilce in zaščitili žrtve, mora družba kot celota poskrbeti za to, da se problemu ne izogiba, temveč o njem govori ter išče načine za rešitve. Skladno s tem je Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel pionirsko Konvencijo in začel s kampanjo za preprečevanje spolnega nasilja nad otroki. Leta 2015 se je odločil za korak naprej, in sicer za ustanovitev prvega Evropskega dneva za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo.

Evropski dan sledi pomembnemu delu in učinkom kampanje Sveta Evrope (ONE in FIVE Campaign) za preprečevanje spolnega nasilja nad otroki. Njeni letni cilji so:
– ozaveščanje javnosti o spolnem izkoriščanju in spolni zlorabi otrok ter nujnosti za preprečevanje takšnih dejanj;
– odprta razprava o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo ter pomoč za preprečitev in odpravo stigmatizacije žrtev;
– ratifikacija in implementacija Lanzarotske konvencije (Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, ki je stopila v veljavo 1.1.2014) – edinstven pravni instrument, ki pogodbenice zavezuje, da kriminalizirajo vse oblike spolne zlorabe otrok.

Ob obeleževanju današnjega dne zato toplo pozdravljamo projekt Ministrstva za pravosodje – Hiša za otroke, ki ga je Vlada Republike Slovenije podprla junija letos. Namen je v čim večji meri odpraviti negativen vpliv kazenskih postopkov na otroke, ki se v takšni ali drugačni vlogi znajdejo na sodišču. Glavni namen projekta je hitro ukrepanje v nujnih primerih. V Hišo za otroke pridejo otroci, ki so žrtve kaznivih dejanj spolne zlorabe, nasilja v družini ali surovega ravnanja. Namen hiše je tudi preprečitev dodatne viktimizacije otroka ter pridobitev dokazov, ki so na sodišču priznani in zadostni. Tako otroka ni potrebno večkratno zasliševati in opravljati dodatnih zdravniških preiskav.


SVETOVNI DAN OTROK

20. november leta 1959 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Deklaracijo ZN o otrokovih pravicah, 30 let pozneje pa še Konvencijo o otrokovih pravic (KOP). Gre za trenutno najširše sprejeto mednarodno konvencijo. Je tudi prva mednarodna konvencija s področja človekovih pravic, ki vključuje civilne, politične, ekonomske, socialne in kulturne pravice.

H konvenciji sta bila dne 25.5.2000 sprejeta protokola, in sicer Izbirni protokol h KOP glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije ter Izbirni protokol h KOP glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih.

Z dnem 14.4.2014 je stopil v veljavo še Izbirni protokol h KOP o postopku sporočanja kršitev. Protokol omogoča otrokom, skupinam otrok oziroma njihovim zastopnikom, ki trdijo, da je država kršila otrokove pravice, da vložijo pritožbo na Odbor Združenih narodov za otrokove pravice. To lahko storijo takrat, ko so izčrpana vsa domača pravna sredstva. Otroci se lahko obrnejo na Odbor ZN za otrokove pravice tudi v primeru, ko postopki trajajo nerazumno dolgo oziroma je malo verjetno, da bi obstajala kakršnakoli možnost uspeha.

Slovenija je Tretji izbirni protokol podpisala dne 28.2.2012, do ratifikacije pa še vedno ni prišlo. Nevladne organizacije si prizadevamo za čim prejšnjo ratifikacijo.

Odbor Združenih narodov za otrokove pravice preverja uresničevanje konvencije in njenih protokolov na nacionalnem nivoju dve leti po ratifikaciji konvencije ter nato vsakih pet let. Slovenija je nazadnje poročala Odboru ZN leta 2013, novo obdobje poročanja bo tako leta 2018. Nevladne organizacije ugotavljamo in pozdravljamo napredek na določenih področjih. Poudarjamo sprejem Družinskega zakonika, pripravo Resolucije o družinski politiki, sprejem Zakona o dopolnitvah Zakona o Varuhu človekovih pravic, ki vsebuje pomembne spremembe za področje človekovih pravic, predvsem uzakonitev Zagovornika – glasu otroka, ustanovitev Sveta Republike Slovenije za otroke in družino. Kljub temu pa opozarjamo, da še vedno ni sprejet Program za otroke, ki bi celostno pokrival izključno področja, ki so pomembna za ohranjanje in izboljšanje kvalitete življenja otrok v državi. Prav tako opozarjamo na zagotavljanje pravic ranljivih skupin otrok – migrantski otroci, romski otroci, otroci žrtve nasilja.

Ob Svetovnem dnevu otrok čestitamo vsem, ki prispevate k uresničevanju največje koristi otrok in izražamo upanje, da bo raven zaščite otrokovih pravic v Sloveniji dosegla tudi tiste najbolj ranljive skupine otrok.