S svojimi prizadevanji je ZPMS že dosegla vključitev otrokovih pravic v slovensko ustavo, še preden je bila 20. novembra 1989 sprejeta konvencija o otrokovih pravicah OZN. Kljub temu pa pri ZPMS ugotavljajo, da so še vedno prevelike vrzeli med ustavno, konvencijsko in zakonsko določenimi pravicami ter prevečkrat neučinkovito in ne dovolj kakovostno prakso zagotavljanja in uresničevanja njihovih pravic. Na ta vprašanja vztrajno opozarja tudi Odbor za otrokove pravice OZN.

»Skrajni čas je, da se v Sloveniji sistematično in celostno lotimo urejanja področja otrokovih pravic. Opozarjamo na razvejano problematiko zagotavljanja posebne skrbi za otroke, kot je zapisana v ustavi, na vseh področjih. Naj spomnimo na pomanjkanje pediatrov in pedopsihiatrov, problematiko obravnave otrok na sodiščih, plačevanja preživnin, dostopnosti do zdravil in zdravstvenih storitev, na dejstvo, da premoženjsko stanje družine določa izobraževanje otrok, da ne omenjam problema revščine – delež otrok, ki jim grozi revščina, se je v Sloveniji povečal. Na vlado ponovno naslavljamo predlog za ustanovitev Sveta za otroke pri Vladi Republike Slovenije, ki bi budno spremljal pereča področja v povezavi z otroki, na njih opozarjal in jih ustrezno reševal.« opozarja Darja Groznik, predsednica ZPMS.

Svet za otroke bi vključeval predstavnike ministrstev, nevladnih organizacij in ostalih institucij, neposredno povezanih s področjem otrok v Sloveniji. Skrbel bi za medresorsko usklajenost pri sprejemanju zakonov, ki obravnavajo otroke, pri pripravi nacionalnih programov (Program za otroke in mladino 2006 – 2016 se izteče v decembru), spremljanju in ocenjevanju položaja otrok v družbi, dajal bi priporočila in predloge glede financiranja dejavnosti za otroke in opravljal druge naloge, skladno s pravili o njegovem delovanju.

Zakon o preprečevanju nasilja v družini

Eno od področij, ki je bilo nujno potrebno ureditve, je tudi zakonska prepoved telesnega kaznovanja, ki je zdaj izrecno zapisana v noveli Zakona o preprečevanju nasilja v družini, ki v veljavo stopi v soboto, 19. 11. 2016.

ZPMS novelo Zakona razume predvsem kot napotilo k spremembi miselnosti in vzgojnih principov staršev, ki prepoved telesnega kaznovanja ne smejo enačiti s permisivno vzgojo, ampak kot odgovorno starševstvo. To pomeni, otroka vzgajati na način, da mu postavljamo meje, ga vodimo, mu postavljamo okvir dopustnega in nedopustnega in mu pri tem nudimo starševsko ljubezen in skrb.

Predsednica Foruma zoper telesno kaznovanje otrok pri ZPMS Zdenka Čebašek Travnik je pojasnila pomen razumevanja vzgoje otrok: »V Sloveniji so močno zakoreninjena prepričanja in stališča, ki “uspešno vzgojo” otrok povezujejo s telesnim kaznovanjem. Omeniti je treba izrazito pomanjkanje znanja o vzgoji lastnih otrok. Ne gre za permisivno vzgojo, kot napačno trdijo nekateri strokovnjaki, temveč za spoštljivo učenje discipline brez telesnega kaznovanja. Izobraževalni sistem bi moral vključevati elemente uspešnih vzgojnih metod na vseh stopnjah izobraževanja. Prepričana sem, da bi telesno kaznovanje postalo nepotrebno, če bi odrasli imeli več dobrega znanja o vzgoji otrok.«

Albert Mrgole, predsednik Nacionalne mreže TOM telefon®, pa pojasnjuje širši pomen vzgoje brez nasilja: »Zavedanje, da lahko vzgajamo brez nasilja, je en od korakov k zavedanju odgovornosti za bolj povezano prihodnost človeštva. To je težja odločitev, ki vsebuje zavedanje pripravljenosti za učenje drugačnih, bolj povezovalnih in varnejših načinov sobivanja med odraslimi in otroki ter zlasti odraščajočimi mladostniki. To pomeni pot dela na sebi in na lastni notranji trdnosti, iz katere smo lahko našim odraščajočim varna oporna točka, varna odskočna deska in varno pristanišče v izkušnjah vsakdanjega življenja.«

Več klicev na TOM telefon®

S problematiko nasilja se vsakodnevno srečuje tudi TOM telefon®, edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji, ki je zanje tudi anonimen. Število klicev je od lanskega leta naraslo za več kot 10.000. Tolikšno povečanje je podpredsednik ZPMS in vodja svetovalne skupine TOM telefon® Krško Uroš Brezovšek pojasnil: »Porast števila klicev pripisujemo predvsem temu, da imamo več usposobljenih svetovalcev in več zaposlenih prek javnih del, zato imamo lahko hkrati odprtih več linij, kar se je glede na število klicev izkazalo za zelo dobrodošlo. K temu pripomore tudi svetovanje prek spletne klepetalnice in elektronske pošte, ki sta mladim po načinu komunikacije zelo blizu. Prepoznavnost TOM telefona® se je še povečala zaradi promocijskih aktivnosti ob 25–letnici v lanskem letu.«

V primerjavi z lanskim letom so na TOM telefonu® zabeležili več klicev na temo nasilja v družini (iz 1,58 % v 2015 na 2,44 % v 2016), bullyinga (iz 2,45 % v 2015 na 3,43 % v 2016) in nasilja prek interneta (iz 1,45 % v 2015 na 2,19 % v 2016).

Na TOM telefon® sicer še vedno največkrat pokličejo dekleta, stara med 13 in 15 let. Med temami pogovorov pa prevladujejo telesni razvoj in spolnost, ljubezen, ter odnosi z vrstniki in družino.

Prostovoljcev, ki trenutno svetujejo na TOM telefonu®, v spletni klepetalnici in prek e-toma, v okviru osmih svetovalnih skupin, je 145.